Huvudmeny

2016-02-05 08:00

Ingen förändring utan aktivt ledarskap


I dagens ambulanssjukvård pratas det mycket om effektiva processer och utifrån det är det många som funderar på hur ett bra ledarskap ser ut inom just ambulansområdet. Tankar om processarbete är dock någonting som kan ses även inom övriga delar av sjukvården. Idag har även de flesta svenska sjukhus valt att försöka arbeta mer processinriktat, där det är patientens väg mellan olika enheter som ska styra arbetet. I dessa gemensamma strukturer har både ambulansverksamheterna och övriga sjukvården någonting att lära.

Vägen till de nya organisationsmodellernaJörgen Andreasson har inte varit helt enkel, och hur de nya arbetssätten implementeras och fungerar i praktiken är något som Jörgen Andreasson, doktorand inom Människan i vården, tittar närmre på.

– 85-90% av svenska sjukhus använder sig idag av någon form av processorienterat arbetssätt. På vissa sjukhus är det Lean och på andra sjukhus kan det vara andra modeller som också syftar till att förbättra vårdprocesserna.

Jörgen tillhör ett forskarlag med forskare från Högskolan i Borås och Kungliga Tekniska högskolan. Forskarlaget består av sju forskare inom olika områden, och de studerar fem sjukhus i olika delar av Sverige som samtliga har infört någon form av processorienterad arbetsmodell. Syftet med studien är att ta reda på hur olika tillvägagångssätt i samband med införandet påverkar det faktiska resultatet.

– Min roll är att studera chefer och vilka strategier och organisatoriska förutsättningar de har för att införa det nya arbetssättet i olika vårdorganisationer, berättar Jörgen Andreasson. Vi tittar också på vad som krävs av cheferna för att de ska lyckas. Exakta aktiviteter kan givetvis variera, men vi har absolut hittat gemensamma nämnare i de fall som varit framgångsrika.

­– Vår forskning visar tydligt att chefen har en nyckelroll i alla förändringsprocesser, men det kräver självklart att cheferna också har de förutsättningar som krävs för att genomföra förändringarna.

De organisatoriska förutsättningar Jörgen talar om kan till exempel handla om hur många anställda en chef har under sig i sitt arbetslag eller vilken chefsnivå man arbetar på. I studierna forskarlaget gjort har det visat sig att en av de allra viktigaste förutsättningarna för att lyckas implementera processorienterat utvecklingsarbete är chefserfarenhet. Med många års chefserfarenhet hanterade cheferna bättre de komplexa utmaningar chefer ofta möter under utvecklingsarbeten.

– Vi har även jämfört Lean-sjukhus med andra typer av processorienterade sjukhus, för att ta reda på om det är någon skillnad på olika typer av processorienterat ledarskap. Men det är en stor variation i hur mycket man på enhetsnivå verkligen utvecklat vårdprocesserna. De enheter som arbetade på ett lean-inspirerat sätt ökade också sina resurser i arbetsmiljön, vilket gör att det är svårt att se i vilken utsträckning de faktiska modellerna har varit det som varit avgörande.

– Forskning visar att över 50% av alla implementeringsförsök av nya arbetsmetoder går åt skogen. Eftersom vi vet att chefen har en så betydelsefull roll i dessa sammanhang vill jag med min forskning ta reda på hur vi kan stötta cheferna att lyckas bättre.

I vår har du möjlighet att höra Jörgen tala om sin forskning under PreHospenkonferensen, som äger rum i Borås 10-11 mars.

Alla nyheter inom forskningsområdet Människan i vården

Text och bild: Helen Rosenberg