Huvudmeny

2016-02-11 09:59

Ny beredningsrutin till utbildningsutskotten


På uppdrag av akademichefen har en ny rutin för beredning av ärenden till våra utbildningsutskott tagits fram. För att kvalitetssäkra och stödja utvecklingen av kurs- och utbildningsplaner innehåller rutinen även en typ av checklistor.

Cecilia SönströdUtbildnings- och kvalitetssamordnare Cecilia Sönströd och Iréne Arvidsson har tagit fram rutinen. Cecilia Sönströd berättar mer: 

Vad är syftet med rutinen?

– Den nyligen framtagna rutinen ska fungera som ett stöd i arbetet, både för kurs- och programansvariga och för utbildningsutskotten. Rutinen ger utskotten ett bättre beslutsunderlag, vilket förhoppningsvis kommer att förenkla deras arbete. De ska kunna fokusera på att kvalitetsgranska innehållet i våra kurs- och utbildningsplaner, snarare än på detaljer i utformningen. Tydligare formaliakrav och regler gör det lättare för kärnverksamheten att ta ett större ansvar för ärenden som skickas in.

Bakgrund:
Efter högskolans omorganisation inrättades en ny struktur för utbildningsutskott vid högskolan (Dnr. 462-14). Denna började gälla 2015-07-01. I samband med detta identifierades ett behov av bättre beslutsunderlag till utbildningsutskotten och därför togs det fram en högskoleövergripande vägledning för beredning av ärenden till utbildningsutskotten (Dnr. 150-15). I denna vägledning anges bl.a. att akademierna ansvarar för att skapa rutiner för att organisera beredningsarbetet och för att utse en ansvarig för beredning av varje ärende. Den nyligen framtagna rutinen ska fungera som ett stöd i arbetet, både för kurs- och programansvariga och för utbildningsutskotten.

Ett viktigt inslag är blanketter, berätta mer.

– Själva rutinen beskriver roller och arbetsgång i stort, medan blanketterna ska fungera både som en checklista under det praktiska arbetet med kurs- och utbildningsplaner och som en dokumentation av beredningen. Det ger ett kompletterande beslutsunderlag till utbildningsutskottet. Exempelvis ska ansvarig för beredningen av en revidering av en kursplan ange på blanketten hur kurs- och programutvärderingar har beaktats, vilka förändringar som har gjorts och varför, samt hur revisionen av kursplanen påverkar utbildningens målmatris. Allt detta ger ett stöd i arbetet, men är också viktig information till utbildningsutskottet. Blanketterna har också plats för utbildningsutskottet att ge kommentarer tillbaka till ansvarig för beredning. Detta förbättrar kommunikationen mellan utskott och lärare, så att underlagen kan bli ännu bättre i fortsättningen.

Vilka utgångspunkter har ni haft i arbetet?

– Vi har varit lyhörda för de olika önskemål som sektionerna har haft på att kunna fortsätta att arbeta med utveckling av kurser och utbildningsprogram i sina befintliga och väl fungerande arbetsgrupperingar, t.ex. kurslag eller programgrupper. Samtidigt måste rutinen garantera att nödvändig förankring sker och dokumenteras. Rutinen föreskriver att beredning ska ske i dialog med alla berörda, helst i form av beredningsgrupper, men detaljreglerar inte sammansättningen av dessa.

Hur har processen sett ut?

– Arbetet inleddes i oktober och i slutet av november gick förslaget ut på remiss till sektioner, utbildningsutskott och verksamhetsstöd. Vi fick väldigt många bra synpunkter, särskilt från utbildningsutskotten, och efter en del omarbetningar var rutinen färdigskriven i december. I januari beslutades den av akademichefen och nu är det dags att implementera den.

Så här ska rutinen implementeras:

  • Sektionerna ska, om de inte redan har gjort det, organisera sitt beredningsarbete och upprätta en tidtabell för läsårets revidering av kurs- och utbildningsplaner, så att krav på framförhållning uppfylls. Sedan är det viktigt att detta kommuniceras till sektionens medarbetare.
  • Programansvariga och studierektorer bör läsa in sig ordentligt på rutinen och stämma av med sin sektionsledning hur beredningsarbetet ska organiseras.
  • Dessutom ska alla som arbetar med att revidera kurs- och utbildningsplaner läsa igenom rutinen och ladda ner blanketterna från webben. 
  • På planeringsdagarna 22 och 23 mars anordnar akademin en workshop om kursplaner. Bland annat ges miniföreläsningar om formalia och rutiner samt om hantverket att skriva kursplaner. Mer information om denna aktivitet kommer i nästa nummer av Kopplingen.

Här kan du ta del av den nya rutinen och ladda ner blanketter.(Blanketterna som är i word-format ska fyllas i och skickas in elektroniskt).

Text: Rebecca Lindholm
Bild: Suss Wilén