Huvudmeny
Lägenhetshus i stadsdelen Norrby.

2016-02-11 13:29

Ny rapport om inkluderande medborgarskap på Norrby


Hur kan man skapa en social hållbar samhällsutveckling i stadsdelen Norrby? Den frågan har Kennert Orlenius, professor i pedagogiskt arbete vid Högskolan i Borås, lyft i en ny forskningsrapport som släpps på måndag.

– Processen har varit väldigt positiv för alla inblandade parter. En av kollegorna sa att det här är ett av de bästa forskningsprojekten han har varit delaktig i, säger Kennert Orlenius, rapportens redaktör och professor i pedagogiskt arbete vid Högskolan i Borås.

Kennert OrleniusRapporten ingår i serien Vetenskap för profession och går under namnet ”Inkluderande medborgarskap: Perspektiv på social hållbar samhällsutveckling: exemplet Norrby”. I den utgår frågorna utgår från fem olika perspektiv. Historiskt, socialt, kulturellt, sociologiskt och pedagogiskt.

– Vi har velat spegla Norrbys historiska utveckling från arbetarkultur till mångkultur och innebörder och utmaningar i frågor som exempelvis rör medborgarskap, segregation och solidaritet. I studien uppmärksammas också utmaningar som rör inkluderingsprocesser av barn och unga. Sedan har vi beskrivit metoden cultural planning, vilket innebär att man försöker jobba med kultur som är baserad på människors deltagande och medverkan, säger Kennert Orlenius.

Bakgrund
Underlaget grundas i projektet Innovationsplattform Norrby, ett samarbetsprojekt mellan Högskolan i Borås, Borås Stad (inkluderat Borås Energi och Miljö) och SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) som genomfördes mellan 2013 och 2015. Där var ett av målen att beskriva och analysera de hinder och möjligheter som finns för att främja en social hållbar stadsutveckling.

För att kunna utforma socialt hållbara byggprojekt på Norrby så finns det fem viktiga faktorer att ta hänsyn till, enligt rapporten. Först och främst måste åtgärder omfatta hela staden, inte bara ett specifikt område. Sedan är det viktigt med variation av äganderätter, bostadsrätter och hyresrätter. Därefter handlar det om att länka samman området till centrum, förstärka statusen av Norrby hos invånarna i Borås och att öka inflytandet ochsamverkansarbetet.

Identitetsförlust för pensionärer                          

Ett av de sista kapitlen handlar om erfarenheter av att gå från arbetsliv till pensionärsliv. På den punkten har en viktig slutsats dragits, enligt Kennert Orlenius.

– För många blir det en dramatisk förändring och i det här fallet upplever vi att det finns en stor identitetsförlust. Den sociala kontakten från arbetslivet försvinner och ekonomin försämras.

Inkluderande medborgarskap: Perspektiv på social hållbar samhällsutveckling: exemplet Norrby, har skrivits av Fredrik Hjelm, stadsantikvarie i Borås, Britt-Inger Lindqvist, tidigare enhetschef vid Kulturförvaltningen i Borås, Katarina Michnik, doktorand i Biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås, Erik Ljungar, lektor i sociologi vid Högskolan i Borås och Kennert Orlenius, professor i pedagogiskt arbete vid Högskolan i Borås.

Nu hoppas Kennert Orlenius att rapporten kan nå läsare utanför högskolans värld.

– För oss är målgruppen inte bara forskarsamhället, utan den riktar sig till alla som är intresserade av sakfrågan eller som har en koppling till Norrby. Det visas genom att rapporten är skriven på ett populärvetenskapligt sätt, säger han.

Varför är det viktigt att de här frågorna uppmärksammas?

– I högskolelagen står det att vi ska främja en hållbar utveckling som innebär social välfärd och rättvisa. Det är även förankrat i flera internationella dokument, till exempel FN:s övergripande hållbarhetsmål fastställda 2015 som bland annat går ut på att skapa ett fredligt, rättvist och inkluderande samhälle. Men den stora utmaningen är att skapa en tydlighet för hur man mäter det, för det finns inte lika konkreta hållbarhetsmål som det gör inom miljö och ekonomi.

Vilken betydelse har den här rapporten?

– Även om jag är part i målet, så tycker jag att projektet har stor betydelse. Först och främst är det här en viktig insats som visar att Högskolan i Borås inte bara rör sig på det teoretiska planet inom hållbarhetsfrågor. Det är gränsöverskidande arbete som ligger helt i linje med högskolans riktlinjer, vilket är betydelsefullt för den fortsatta utvecklingen av högskolan. Sedan visar rapporten att den sociala dimensionen är lika viktig som den ekonomiska och miljömässiga i en hållbarhetsprocess. I det sammanhanget skulle jag vilja påstå att den här rapporten är relativt unik, säger Kennert Orlenius och fortsätter.

– Även det interna arbetet har varit gränsöverskidande. Vi har varit forskare från tre olika vetenskapliga discpliner, vilket har gjort att vi har kunnat närma oss ämnet utifrån olika perspektiv.

Läs mer

Läs hela rapporten

Kontakt: Kennert Orlenius
Tfn: 033-435 42 88
kennert.orlenius@hb.se

Text: Martin Högqvist
Foto: Anna Sigge