Huvudmeny

2016-01-28 11:49

Angelägen kunskap om övervikt och fetma hos barn


Ökade satsningar på barn och unga med övervikt och fetma är efterfrågade, likaså kompetensutveckling för politiker och yrkesverksamma som möter barnen i sitt dagliga arbete. 26-27 januari arrangerades därför en fortbildningsdag på temat, med fokus på aktuell forskning och förebyggande arbete.

– Någon liknande utbildningsinsats enligt det här konceptet har inte getts i Borås med omnejd tidigare, berättar Anna-Stina Görander, sjuksköterska vid barn- och ungdomsmedicinska öppenvårdsmottagningen i Borås, som är med i arrangörsgruppen.

Bild på broschyrer vid temadag om övervikt och fetma hos barn och ungaDet är Västra Götalandsregionen, Sjuhäradskommunerna och FoU Sjuhärad Välfärd som står bakom arrangemanget. Den första temadagen av två gavs vid två tillfällen för att möta den stora efterfrågan. Uppföljningen sker den 18 maj på Högskolan i Borås, då med fokus på konkreta metoder och samverkan mellan de aktörer som möter barn och unga med övervikt och fetma.

Men vid det här tillfället lyftes alltså det förebyggande arbetet fram, som till exempel FaR - fysisk aktivitet på recept, och hur det används för barn och unga. Regionutvecklare från VG-regionens folkhälsokommitté berättade om pågående folkhälsoarbete och dagens moderator, Laslo Erdes, som är blivande barnhälsovårdsöverläkare i Södra Älvsborg, berättade också om dagsläget för barns hälsa i området.

Aktuell forskning, både kring bakomliggande orsaker, påverkansfaktorer och råd för att förebygga och motverka övervikt/fetma hos barn, presenterades av Jovanna Dahlgren, professor och enhetschef för Centrum för pediatrisk tillväxtforskning i Göteborg, och Staffan Mårild, docent och överläkare vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus.

Lägre risk för ammade barn
Jovanna Dahlgren talade bland annat om hur amning, tarmbakterier och fettsyror påverkar riskerna att utveckla övervikt och fetma. 

Bild på Jovanna Dahlgren

– Amning är bra, men sammansättningen i bröstmjölken skiljer sig enormt från kvinna till kvinna beroende på vad hon äter. 

Hon menar att det är viktigt att inte ge ammande mammor dåligt samvete, men att det ändå är ett faktum att risken för fetma minskar hos barnet när mamman äter rätt. Bröstmjölken i sig påverkar också barnets tarmflora på ett sätt som är positivt för barnets vikt, medan välling i allt för stor mängd kan lägga grunden för framtida viktproblem, enligt Jovanna Dahlgren.

Förebygga tidigt ger bäst effekt
Staffan Mårild talade om förebyggande insatser mot fetma hos barn och att dessa ger som bäst effekt om de sker före två års ålder. Åtgärder som riktas mot alla småbarnsföräldrar har dessutom fördelen att inte bli utpekande. 

Bild på Staffan MårildHan är inte heller främmande för en svensk sockerskatt, för att minska förekomsten av fetma och diabetes hos barn och unga. Han talade också om vilken effekt tv och reklam har för barnens hälsa, vikt och brist på fysisk aktivitet.

– Men maten är den avgörande faktorn, även för att förebygga fetma. Det går inte bara att jobba kring fysisk aktivitet, en ändring av kosten måste till också. Vi äter helt enkelt för mycket, fel mat och vid fel tillfälle, säger han. 

Forskaren Maria Magnusson, dietist och sjuksköterska, pratade om samtalsmetodik och vikten av ett normmedvetet förhållningssätt samt interkulturell kompetens. Det handlar bland annat om att ha "ett distanserat förhållningssätt till egna fördomar, antaganden och värderingar". Hennes avhandling handlar om att förebygga barnfetma med hänsyn till socioekonomiska villkor.

– Fetma är en klass-sjukdom som drabbar hårdare bland dem med lägre inkomst och lägre utbildningsnivå, säger hon, ett konstaterande som för övrigt även de andra forskarna som föreläste under dagen var inne på.

Komplex problematik
Obesitasteamen vid de fem barn- och ungdomsmedicinska öppenvårdmottagningarna i Sjuhärad presenterade sig också under dagen. Bland åhörarna fanns yrkesverksamma från vård- och familjecentraler, barnhälsovård, elevhälsa, socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri, med flera. Några politiker fanns också bland åhörarna. 

– Men vi skulle önska att fler var här idag och kunde höra vad forskarna säger, menar Julia Backlund, dietist och en av arrangörerna. 

Hon och arrangörskollegan Anna-Stina Görander framhåller vilken komplex problematik det är kring barn och ungas övervikt och fetma. 

– Det krävs resurser till det här, det är ett tungt arbete och rymmer en komplexitet som alla inte riktigt förstår i alla lägen, säger Anna-Stina. 

Text och foto: Pia Mattzon

Fotnot: Läs mer om temadagen i FoU Sjuhärad Välfärds nyhetsbrev nr 1:2016 som ges ut i mars. Föreläsarnas presentationsmaterial från dagen finns att ta del av på FoU Sjuhärad Välfärds webbplats