Huvudmeny

2016-01-07 10:00

Examensarbeten premieras på Days of Knowledge 2016


Datum för höstens Days of Knowledge är nu spikat. Den 19 oktober 2016 är det dags. Då premieras examensarbeten och kurser som har integrerat hållbar utveckling.

Arbenita Dautaj och Cecilia Malmberg.För dig som studerar och ska genomföra ditt examensarbete under vårterminen är det hög tid att fundera på vilken inriktning ditt projekt ska ha. En välarbetad uppsats med inriktning mot hållbar utveckling kan premieras.

Två studenter som fick ett stipendium på 40 000 kronor för sitt examensarbete 2015 är Arbenita Dautaj och Cecilia Malmberg som studerade till civilekonomer med inriktning mot redovisning. De berättar om hur de genomförde sitt examensarbete.

– Vårt examensarbete handlar om hur företag kommunicerar och därmed konstruerar hållbarhet som begrepp. För att kunna göra denna analys har vi använt oss av två akademiskt förankrade strategier kring hur hållbarhet kan uppnås och vi applicerade dessa på företagens hållbarhetskommunikation.

Hur tänkte ni när ni valde att göra just detta examensarbete?

– Hållbarhet diskuteras överallt idag, men stundtals i väldigt allmänna ordalag. De allra flesta strävar mot hållbarhet, men det finns paradoxalt nog ingen enhetlig definition av vad som är hållbart. Vi ville undersöka vilka olika uppfattningar som fanns kring vad som är hållbart och koppla det till vad företagen kommunicerar. Kommunikation är ett medel för konstruktion och genom att analysera vad företag kommunicerar kring hållbarhet kan man också säga någonting om vad de vill ska uppfattas som hållbart av andra – kunder, medarbetare och andra berörda parter.

Vad innebär hållbarhet för er?

– Hållbarhet kan innebära så mycket. Hållbarhet kan handla om detaljer eller om en filosofisk tanke om hur vi bör leva våra liv. I grund och botten handlar väl hållbarhet om att hitta det där optimala läget, där mänsklig aktivitet inte innebär en negativ påverkan på omvärlden, både miljömässigt och socialt. De allra flesta verkar skriva under på detta. Det knepiga är att uppfattningarna går isär om hur vi kan nå dit – det är detta vi lyfter fram i vår uppsats.

Vad betyder priset för er?

– Vi känner oss mycket glada och hedrade över att få motta det här priset! När man befinner sig mitt i uppsatsprocessen så är man så fokuserad på att bara komma i mål och därför var vi väldigt förvånade över att vår uppsats fick ett så bra mottagande. Men sen tycker vi å andra sidan också att vi har hittat ett väldigt bra samarbete och att vi känner oss stolta över vad vi har åstadkommit – som vi skrev i förordet till uppsatsen så var detta vår stilartade sorti!

Days of Knowledge
Datum: 19 oktober 2016
Stipendier: Examensarbete: Examensarbete på avancerad nivå omfattande 15 högskolepoäng och som integrerat hållbar utveckling.
Nominering: Den akademi där examensarbetet genomförs nominerar
Total summa som fördelas: 60 000 kronor
Det goda exemplet – kurser: Kurser där hållbar utveckling integrerats.
Ansökan: Kursansvarig/arbetslag för HU-diplomerade kurser kan ansöka om stipendium. Stipendierna ska möjliggöra ett genomförande av aktivitet för fortsatt utveckling av integration av hållbar utveckling i kursen/utbildningen.
Total summa som fördelas: 50 000 kronor
Days of Knowledge genomförs av Högskolan i Borås i samarbete med Sparbanksstiftelsen. Syftet med arrangemanget är att lyfta arbetet inom hållbar utveckling och inspirera och visa på att alla kan göra skillnad.

Har ni några tips kring val av examensarbete och hur man kan tänka kring hållbarhet?

– Det allra viktigaste är att välja något som man tycker är intressant och roligt! Det kan låta som en klyscha, men det är verkligen avgörande för hur stimulerande processen blir och vi är övertygade om att det påverkar både samarbetet och slutresultatet.

– Vi tycker att det är väldigt viktigt att göra en omfattande research från början. Det blir så mycket lättare att lägga pusslet kring hur forskningen har sett ut på området och vad som ”fattas”. Detta gäller egentligen oavsett vilket ämne man väljer, inte enbart för hållbarhetsämnet. Hållbarhet är ett väldigt brett ämne, så det krävs en undersökning av olika aspekter för att komma fram till den nisch man själv eftersträvar. Just vad gäller hållbarhet så såg vi i vår research att en stor del av forskningen fokuserar på samband och det kan då vara en god idé att försöka ”krypa bakom” de där sambanden genom mer kvalitativa analyser.

Vad gör ni nu efter examen?

– Vi är fortfarande partners in crime! Skämt åsido, vi arbetar båda två på Customer Finance på H&M Online i Borås.

Cecilia arbetar som Business Controller och Arbenita som Payment Coordinator med fokus på betalningslösningar för H&M:s alla online-marknader.

Dessa examensarbeten tilldelades andra och tredje pris 2015

2:a pris 2015

Titel: Ska företagens ansvar bli vårt? – en studie om CSR-kommunikation på hemsidor (Civilekonomutbildning)
Författare: Anton Larsson och Helen Olsson
Handledare: Eva Gustafsson
Prissumma: 20 000

3:e pris 2015

Titel: Kommunal markanvisning – förhållande till ny lagstiftning och hållbart samhällsbyggande (Magisterutbildning i byggteknik)
Författare: Daniel Dalviken och Linus Johansson
Handledare: Agnes Nagy, Pia Aspegren och Jessica Ekberg
Prissumma: 10 000

Kriterier för priset

Examensarbeten/uppsatser som kan vara aktuella för priset ska ha genomförts under föregående läsår och som har ett integrerat perspektiv om hållbar utveckling.

Det är den akademi där utbildningen genomförs som nominerar examensarbeten. Studenter kan alltså inte söka stipendium själv.

Kurser kan nomineras

Även kurser där hållbar utveckling integrerats är föremål för nominering. Här är det kursansvariga eller det arbetslag som utvecklat kursen som kan ansöka om stipendium.

OBS! Datum för Days of Knowledge har ändrats och äger rum den 19 oktober och inte som tidigare angetts den 20 oktober.

Text: Solveig Klug
Foto: Suss Wilén