Huvudmeny

2016-01-13 08:56

Kvalitetssäkring ska genomsyra verksamheten


Arbetet med det nya kvalitetsledningssystemet går framåt och grundplåten till det som ska skapas är nu satt. – Vi har redan börjat arbeta med flera av de punkter som är viktiga delar av det framtida kvalitetsledningsarbetet, säger Karen Nowé Hedvall, högskolans kvalitetssamordnare.

Karen Nowé Hedvall.De två styrdokumenten som ska ligga till grund för det framtida arbetet med utbildningars kvalitet har under senare delen av hösten varit ute på remiss i organisationen.

– Dokumenten ska skapa ramar och visa en riktning för det här arbetet. Det kommer inte att märkas en tydlig brytpunkt när dokumenten börjar gälla utan mycket pågår redan, konstaterar Karen och förtydligar:

– Kvalitetsledningssystemet är inte ett fysiskt system, utan ett sätt hur vi arbetar i verksamheten. Det är ett ständigt pågående förbättringsarbete där det krävs att alla tar ansvar för de delar de är involverade i.

Under januari förankras styrdokumenten i ledningsrådet. Därefter är planen att policydokumentet beslutas av högskolans styrelse i april och reglerna tas i ett rektorsbeslut.

Konkret utvecklingsarbete pågår

Arbetet med kvalitetssäkringen pågår ständigt i verksamheten, och Karen nämner tre exempel på det arbete som är i fokus just nu.

– I styrdokumenten föreslår vi ett delvis nytt sätt för att själva granska pågående utbildningars kvalitet som stämmer överens med hur Universitetskanslersämbetet är tänkt att granska lärosäten i framtiden. Högskolans två nämnder spelar en viktig roll i granskningarna och arbetar nu med att ta fram kvalitetskriterier till dessa. Under våren kommer lärarutbildningarna att utvärderas, och det blir som en pilotstudie.

Informationsspridning under vårterminen
Vårterminen kommer att inledas med att samtliga chefer, studierektorer, funktionsansvariga och programansvariga bjuds in till ett möte för att få mer information om det pågående arbetet, och hur de kan förmedla information vidare till sina arbetsgrupper kring ”vad är min/vår roll i arbetet med kvalitetssäkring?”.

Kvalitetssamordnare Karen Nowé Hedvall och prorektor Martin Hellström kommer också under vårterminen att besöka samtliga sektioner och avdelningar för att prata om visionen med kvalitetsledningssystemet och hur de specifika enheterna berörs.

Mer information kan du också få av kvalitetssamordnaren på din akademi/enhet.

– Parallellt med detta arbetar kvalitetssamordnarna från akademierna och enheten för verksamhetsstöd vidare med vilka rutiner för kvalitetssäkring av utbildning som används inom akademierna och inom avdelningen för verksamhetsstöd och hur dessa hänger ihop. Förutom detta jobbar vi primärt vidare med två av de utmaningar som identifierats under hösten, vi kommer att gå vidare med det behov av kompetensutveckling som finns hos de som har ett akademiskt ledarskap inom utbildning och även se över deras roll i systemet. Vi kommer också att samarbeta med avdelningen Kommunikation i det arbete som görs för att utveckla anställdwebben.

En högskola i framkant

Hittills har arbetet gått över förväntan konstaterar Karen.

– Om man jämför med andra lärosäten som genomgår samma arbete så är vi just nu ett av de lärosäten som kommit längst. Jag tror att det bland annat beror på att vi har korta kontaktvägar mellan högskolans olika delar, en nära kontakt med studentkåren och en arbetsgrupp där deltagarna finns runt om i organisationen, inte bara inom stödverksamheten. Många har också svarat aktivt på remissen och bidragit med viktiga synpunkter. Överlag har vi hittat ett bra arbetssätt, vilket är oerhört viktigt.

– Att hitta engagemanget i organisationen och stödja det, och även stödja samarbetet mellan grupper som arbetar med studentstöd, är avgörande.

Text: Johanna Avadahl
Foto: Solveig Klug