Huvudmeny
Ann-Sofie Axelsson

2016-01-19 14:01

Ledningskommunikation på korsen och tvären


Ann-Sofie Axelsson, chef för Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT, arbetar med att ta väl avvägda beslut med siktet inställt på akademins övergripande mål. För det krävs god kommunikation. Vi träffade henne för ett samtal om ledningskommunikation.

Artikelserie om internkommunikation Det här är del tre i artikelserien som kopplar tillbaka till enkäten om interkommunikation. Här kan du läsa de andra delarna: E-postrekommendationer för en bättre arbetsmiljö. och Anställdwebb under ständig utveckling.

– Alla har vi olika syn på ledningskommunikation och beroende på vem man frågar får man förstås olika svar. För mig är en viktig aspekt av ledningskommunikation att tydliggöra för hela verksamheten på vilka grunder verksamheten styrs, på vilka grunder ett beslut fattas. En annan aspekt handlar om att begripliggöra högskolans mål och vision – att omsätta dessa i handfasta förslag på hur de ska förverkligas, säger Ann-Sofie Axelsson.

Hon menar att det är viktigt att kommunikation inte bara går uppifrån och ner utan åt alla håll. Dels för att medarbetare ska kunna ställa frågor och motfrågor, dels för att medarbetarna ska bli medskapare av den egna verksamheten.

– Vi måste till exempel fråga oss vad vår verksamhetsplan betyder för akademin och det gör vi genom att vi chefer på alla nivåer för en dialog med medarbetarna. Det är nyttigt att verksamheten ifrågasätts, det är så vi utvecklas.

Det finns de som menar att ledningen inte är tillräckligt synlig i verksamheten, hur ser du på det? 

– Chefer ska vara synliga men framför allt tillgängliga. Det tror jag alla chefer inom akademin försöker vara. Men chefskapet innebär ju också att man sitter i möten – både i enskilda samtal med medarbetare eller i större möten, vilket ju gör att det är svårt att vara tillgänglig för så väldigt många samtidigt. Men vi har ju numera väldigt nära till chefer genom e-post och det är en kanal som också många använder och det tycker jag är bra.

Brännande het fråga i ledningsrådet just nu:
Lärarutbildningarnas utveckling i ett långsiktigt perspektiv.

Ann-Sofie Axelsson ser ledningskommunikation som en möjlighet att inspirera och koordinera. Lite som en dirigent som ska få orkestern att spela. Det är inte dirigenten som gör det stora jobbet men utan en skulle inte orkestern fungera tillsammans.

Ta del av minnesanteckningar: 
Här kan du ta del av de senaste minnesanteckningarna från ledningsrådet.

– Ledningen, som har det större perspektivet, ska stödja medarbetare att ta ut riktningen för verksamheten. Alla ska veta att detta gör vi eller detta gör vi inte. Det kan handla om större och mindre saker. Vilka arbetsuppgifter ska jag prioritera? Vilken kurslitteratur ska jag använda? Vilket forskningsprojekt är passande? En tydlig och tydligt kommunicerad vision som genomsyrar verksamheten ska ge medarbetare i hela verksamheten vägledning i arbetet.

Kommunikation är mer än ord

Kommunikativa handlingar är också något som Ann-Sofie Axelsson lyfter fram. Hon tar exemplet med pilotprojekten som utlystes i höstas som ett led att nå 60:40-målet och den gemensamma akademifikan som har funnits sedan en tid tillbaka. 

– Ledningskommunikation är inte bara saker som sägs utan också saker som görs. Vi kan kalla det kommunikativa handlingar som talar om vad ledningen av en verksamhet  tycker är viktigt. Under våren kommer vi bland annat att arbeta med värdegrund. Bra bemötande är förstås en tydlig kommunikationshandling som uttrycker vår värdegrund, säger hon.

Hur kommer ni arbeta med ledningskommunikation framöver? 

– Vi i ledningen ser det som en prioriterad fråga. Till exempel ska alla medarbetare ha möjlighet att följa ledningsrådets arbete, från det att ett ärende anmäls till beslut. Minnesanteckningarna från ledningsrådet ska göras tillgängliga på webben i detta syfte. Å andra sidan är inte alla intresserade av all information. Vi måste värdera, dels vilken information som ska gå ut till vem och säkerställa att rätt budskap når rätt personer. Det är en utmaning. 

Text: Rebecca Lindholm 
Bild: Ulf Nilsson, mimbild