Huvudmeny

2016-06-07 16:16

Inkontinensforskning sprids till personal och studenter


Inkontinensprojektet som pågått på FoU Sjuhärad Välfärd sedan 2014 har satt fingret på en komplex problematik. Nu sprids resultaten från pilotprojektet till yrkesverksamma i Sjuhäradskommunerna och till studenter inom flera utbildningar vid Högskolan i Borås. Förhoppningar finns också om fortsatta forskningsstudier. – Det finns ett stort behov av metoder, både rent konkreta i omvårdnadsarbetet, men också på organisatorisk nivå, säger lektor Lise-Lotte Jonasson.

Urininkontinens bland äldre på vård- och omsorgsboenden är vanligt förekommande – men eftersom problemet sällan utreds är det många som inte får rätt behandling. För vårdtagaren kan det innebära ett personligt lidande och ur ett större perspektiv får den stora användningen av inkontinensskydd både ekonomiska och miljömässiga konsekvenser.

Lise-Lotte Jonasson, lektor, Högskolan i BoråsI oktober 2015 presenterades FoU-rapporten om Inkontinensprojektet, som skrivits av Lise-Lotte Jonasson, universitetslektor vid Högskolan i Borås. Den förespråkar ett personcentrerat arbetssätt som utgår från den äldres behov och önskningar, och leder till högre livskvalitet och välbefinnande.

– Det finns studier som visar att boendena vinner på att utreda de äldres behov och anpassa hjälpmedlen efter vad varje person behöver. Om var och en av de äldre får gå på toaletten och (eller) får hjälpmedel som stämmer bra med deras egna behov, minskar läckagen. Med mindre läckage på sängkläder och kläder minimeras behoven av byten, och det i sin tur sparar personalresurser. Så det här är faktiskt en riktig vinna-vinna-situation, säger Lise-Lotte Jonasson.

Att de äldre får gå på toaletten utifrån sina egna vanor är en annan viktig fråga, påpekar hon, och utifrån hur ofta varje person behöver gå dit.  För så är det inte på en del boenden i dag.

Arbetsredskap till yrkesverksamma
I projektrapporten presenterades handfasta arbetsredskap för yrkesverksamma på vård- och omsorgsboenden, genom en rad förslag till både diskussionsfrågor och förbättringsområden.

Dessa har Lise-Lotte Jonasson presenterat vid seminarier och workshops i de tre kommuner som deltog i pilotstudien; Bollebygd, Tranemo och Ulricehamn, och under hösten 2016 ges ett liknande upplägg i andra Sjuhäradskommuner. Med som föreläsare finns också distriktssköterskan Elvy Johansson som tog initiativ till satsningen som utvecklades till själva Inkontinensprojektet samt Annelie Nilsson, som är fysioterapeut och beskriver inkontinensproblematik ur ett sådant yrkesperspektiv.

Läs mer om inkontinensprojektet här.

Annelie Nilsson och Lise-Lotte Jonasson kommer också att föreläsa för studenter på Högskolan i Borås, med rapporten om Inkontinensprojektet som kurslitteratur. Det gäller bland annat en kurs i familjehälsovård och förskrivning av hjälpmedel inom distriktssköterskeutbildningen, en uppdragsutbildning för Borås Stad i förskrivningsrätt för sjuksköterskor samt kursen Den äldre människan som patient (inkl förskrivningsrätt) i utbildningsprogrammet Specialistsjuksköterska Vård av äldre.

Inkontinensprojektets referensgrupp undersöker också möjligheterna att söka forskningsmedel för ett implementeringsprojekt som utgår från pilotprojektets resultat och de förbättringsområden som identifierades.

– Det finns ett stort intresse ute i kommunerna att jobba vidare med det här, berättar Lise-Lotte Jonasson. Många har sett i och med projektet att det finns saker att göra. Alla känner igen sig i problematiken och ser den komplexitet som vi har skrivit om i rapporten.

– Vår förhoppning är att arbeta fram metoder som sedan kan användas ute i kommunerna, säger hon.

Text: Pia Mattzon

Foto: Suss Wilén