Huvudmeny
Anställda på möte.

2016-05-03 10:00

HB bra på jämställdhet men skillnader i löner och chefsbesättning


Högskolan klättar uppåt i jämställdhetsindex jämfört med förra året. Det visar årets jämställdhetsindex, Jämix, som nyligen presenterades.

Högskolan i Borås placerar sig överst bland de åtta övriga lärosäten som använder Jämix. Något som sticker ut är en viss överrepresentation av kvinnliga chefer i relation till andelen kvinnliga anställda. Trots det ökar löneskillnaden mellan män och kvinnor jämfört med föregående år. Skillnaden är 12 procent om man jämför samtliga anställda på högskolan. Linda Borglund, samordnare för lika villkor på högskolan kommenterar resultatet.

– Högskolan har överlag goda siffror, men jämställdhet handlar inte bara om att räkna huvuden. Även om det är helt jämställt i rummet, det vill säga att där är lika många kvinnor som män, så är det inte säkert att besluten som kommer till i rummet är jämställda, betonar Linda Borglund.

Hur kommer man på högskolan att se över löneskillnaderna?

– Det pågår just nu ett arbete med lönekartläggning på HR och när den är färdigt kan vi analysera varför löneskillnaden ökar, och om det finns några osakliga skillnader mellan kvinnor och män.

Positiva siffror visar att högskolans ledningsgrupp är jämställd. Där finns inga skillnader i anställningsformer och män och kvinnor har ett jämställt uttag när det gäller föräldraledighetsdagar.

Hur kommer arbetet med jämställdhet att fortskrida?

– Under de närmaste åren kommer jämställdheten att vara i fokus på alla lärosäten i Sverige, då vi är ålagda att arbeta med jämställdhetsintegrering enligt regleringsbreven. På högskolan i Borås ser vi att jämställdhet är en del av hållbar utveckling, och det är inte bara jämställdhet i karriärvägar och löner hos oss som är anställda som vi ska arbeta för, utan vi ska även bli bättre på att integrera jämställdhetsperspektivet i utbildning och i forskning.

Högskolan har sedan 2013 mätt jämställdheten bland anställda genom ett Jämställdhetsindex kallat Jämix. Jämix består av nio nyckeltal som räknas fram efter att HR-avdelningen har lämnat underlag till Nyckeltalsinstitutet. Jämix mäter jämställdhet kvantitativt inom organisationen.  

De nio nyckeltalen som mäts i Jämix är: yrken, ledningsgrupp, lika karriärmöjligheter, lön, sjukfrånvaro, föräldraskap, hel/deltid, anställningsform samt aktivt jämställdhetsarbete. Ett företag eller organisation kan lägst få 1 poäng och högst 20 poäng per nyckeltal. Maxpoäng för indexet är 180 poäng. Databasen består av cirka 700 000 medarbetare från medelstora och stora verksamheter, både privata och offentliga.

Årets resultat för Högskolan i Borås, som har mätts med hjälp av 2015 års siffror, visar att högskolan har höjt sin totala poäng från 111 till 134. Högskolan i Borås har placering 23 av 164 deltagande organisationer.

För mer information om Jämix, kontakta Linda Borglund, samordnare för lika villkor.

Text: Solveig Klug
Foto: Peter Andersson