Huvudmeny

2016-05-20 09:00

Utvärdering ger nyanserad bild av hållbarhetsarbetet


Fem års arbete med att integrera hållbar utveckling på högskolan summeras nu i en utvärdering baserad på intervjuer med anställda och studenter. Där framkommer bland annat att integrationen av arbetet med hållbar utveckling bidrar positivt till kvalitetsutveckling och att det ger studenterna möjlighet till reflektion.

Bild på rapportens framsida.2009 inledde Högskolan i Borås det strategiska arbetet kring hållbar utveckling. 2012 certifierades högskolans miljöledningssystem. Fram till idag har arbetet oförtrutet fortsatt med bland annat HU-diplomering av kurser och ett identifieringsarbete kring hållbar utveckling som en forskningsprofil. För medarbetare har arbetet också lett till tydligt satta mål för tjänsteresor för att minska utsläppet av koldioxid samt för energiförbrukning. Samarbetet med studenterna kring studentengagemang- och studentaktiviteter inom HU-området har också utvecklats på ett positivt sätt.

Erfarenheter och tankar fångas upp

Under 2015 genomförde Birgitta Påhlsson, rektors samordnare för hållbar utveckling i Strategigruppen för hållbar högskola, och Nils Lindh, extern ledamot i densamma, en utvärdering av arbetet med hållbar utveckling (HU) vid Högskolan i Borås på uppdrag av Hållbarhetsrådet (numera Strategigruppen för hållbar högskola). Utvärderingen har nu utmynnat i en rapport. Anställda vid högskolan har intervjuats i syfte att fånga upp erfarenheter, tankar och idéer kring integrationen av hållbar utveckling i högskolans verksamhet.

– Efter fem års arbete med hållbar utveckling har vi velat gå lite djupare in på vad olika personalgrupper och studenterna tycker om hållbarhetsarbetet. Utvärderingen ger en mer nyanserad och bredare bild av vårt hållbarhetsarbete. Den baseras på öppna intervjuer där anställda och studenter har fått berätta hur de uppfattar arbetet kring hållbar utveckling, hur det har fungerat under de år som gått och vad som ses som önskvärda frågor att arbeta vidare med, berättar Birgitta Påhlsson.

Blandade synpunkter från anställda

Bland de synpunkter från anställda som lyfts upp i utvärderingen nämns bland annat behovet av ett tydligt budskap från rektor om att hållbar utveckling är viktigt. Några ledningsröster menar att integrationen av arbetet med hållbar utveckling bidrar positivt till kvalitetsutveckling och att det ger studenterna möjlighet till reflektion. Möten över ämnesgränser kan också bidra till reflektion pch problematisering, menar en röst. Kompetensutvecking inom hållbar utveckling efterfrågas och en varningens ord om att orden hållbar utveckling inte bör slängas in överallt utan eftertanke uttrycks också.

I utredningen ingick också en genomgång av dokumentationen av arbetet med fokus på styrdokument för hållbarhetsarbetet. Resultatet av arbetet som presenteras i rapporten, den nya policyn för hållbar utveckling, övriga styrunderlag, bland annat FN:s mål för hållbarhet, samt uppföljningen av högskolans systematiska hållbarhetsarbete 2014-2015 utgör underlag för det fortsatta utvecklingsarbetet inom hållbarhetsområdet. Detta ligger i linje med högskolans mål och strategier. Rapporten utgör också ett underlag för att sätta nya mål för 2017-2019.

Läs Hållbar utveckling på Högskolan i Borås – en utvärdering

Läs högskolans policy för hållbar utveckling

Text: Solveig Klug