Huvudmeny
Högskolan i Borås, vinterbild

2016-11-29 11:17

BHS deltar i arbetet med en nationell biblioteksstrategi


Sverige är sist ut bland de nordiska länderna med att ta fram en nationell biblioteksstrategi, men nu arbetar en arbetsgrupp vid Kungliga biblioteket (KB) för fullt med att ta fram en sådan. Margareta Lundberg Rodin och Katarina Michnik från Bibliotekshögskolan har på KB:s uppdrag tagit fram en av rapporterna som arbetsgruppen kommer att ha som underlag i arbetet.

– Vi har gjort en studie kring hur olika typer av bibliotek förhåller sig till de organisationer de tillhör, och hur den organisatoriska placeringen upplevs påverka bibliotekens möjligheter att göra sina röster hörda och få inflytande, berättar doktoranden Katarina Michnik.

Enkätstudien som gjorts har gått ut till chefer för landets lärosätesbibliotek, folkbibliotek och regionbibliotek. Sammanlagt har nästan 84 procent av cheferna deltagit i studien. Katarina Michnik och hennes medforskare Margareta Lundberg Rodin, fil. lic., beskriver att alla bibliotekstyper har ett liknande grunduppdrag, fastän målgrupper och förutsättningar kan skilja sig. Trots det går det att hitta skillnader i hur olika bibliotekschefer besvarar enkäten beroende på vilken typ av bibliotek man representerar.

– Vi kan till exempel konstatera att chefer vid lärosätesbiblioteken är mest nöjda med sin organisatoriska placering och sitt inflytande. Regionbibliotekschefer, däremot, är antingen relativt nöjda eller missnöjda, medan folkbibliotekschefernas uppfattningar varierar kraftigt, säger Margareta Lundberg Rodin.

Organisationstillhörigheten viktig

Hon menar att just den här skillnaden skulle kunna förklaras med att regionbibliotekens roll ser lite annorlunda ut, då de egentligen inte har direktkontakt med biblioteksanvändare utan snarare stöttar upp kommunernas arbete som regionala konsulter och med kompetensutvecklingsinsatser. Av enkätsvaren framgår att de flesta bibliotekschefer bedömer organisationstillhörighet som oerhört viktig – trots detta är det få av de svarande säger att de vill byta organisatorisk tillhörighet.

– I just det här sammanhanget tycker jag att det är förvånande att man inte bedömer organisatorisk tillhörighet som viktigare än exempelvis ekonomi, men det skulle samtidigt kunna förklaras av att man har svårt att se vad som kan vara ett bättre alternativ. En annan sak som återkommer i svaren är att mer informella faktorer som de mer personrelaterade har betydelse för att få inflytande och genomslag. Samverkan med andra är en ständigt återkommande faktor som anses vara betydelsefull, avslutar Katarina Michnik.

Läs mer

Till Kungliga Bibliotekets sida om Nationell biblioteksstrategi (extern sida)

Till forskningsrapporten ”Bibliotek i centrum eller periferin?” (pdf)

Till Katarina Michniks forskarprofil

Till Margareta Lundberg Rodins forskarprofil 

Text: Helen Rosenberg