Huvudmeny
En manlig och en kvinnlig student.

2016-11-30 10:00

Styrgrupp för jämställdhetsintegrering tillsatt


Nu ska jämställdhet integreras i all verksamhet på Högskolan i Borås. Denna integrering innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska införlivas i alla beslut och i alla led av processer på högskolan.

En styrgrupp har tillsatts för att leda arbetet med jämställdhetsintegreringen. Arbetet innebär att diskutera och problematisera utvecklingsbehov och implementeringsprocesser samt fastställa mål och aktiviteter.

Till 15 maj 2017 ska gruppen ha upprättat en handlingsplan för åren 2017-2019. Innehållet i handlingsplanen kommer att baseras på vad som framkommer vid probleminventeringar, diskussioner och workshops i ledningsråd, gemensamma möten för alla medarbetare (GEM), chefsforum och andra forum där jämställdhet diskuteras.

Styrgruppen för jämställdhetsarbetet vid högskolan består av rektor Björn Brorström, som ordförande, Birgitta Alfraeus, HR-chef, Ann-Sofie Axelsson, akademichef, Linda Borglund, samordnare för lika villkor, Jenny Johannisson, tf. prorektor, Anders Stenström, verksamhetscontroller samt en representant från studentkåren.

Bakgrund

Regeringen har beslutat att alla lärosäten i Sverige ska verka för kvinnors och mäns lika rättigheter och lika möjligheter att arbeta inom akademin eller bedriva studier i högre utbildning genom att använda integrering av jämställdhet som strategi. De jämställdhetspolitiska målen är:

  • En jämn fördelning av makt och inflytande
  • Ekonomisk jämställdhet
  • Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet
  • Mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Arbetet med att upprätta handlingsplanen görs med stöd av Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet.

Text: Solveig Klug
Foto: Anna Sigge