Huvudmeny

2016-10-28 11:04

Dialogdagen – vad hände sedan?


Två månader har gått sedan akademins medarbetare samlades för att diskutera hur man ska öka forskningsvolym, forskningsmedvetenhet och forskningsanknytning inom Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT. Men vad har hänt efter det?

Under Dialogdagen genererades ett antal konkreta förslag, som ett par veckor senare arbetades igenom av förslagsbärare från de olika diskussionsgrupperna tillsammans med Charlotte Henschel, som var en av koordinatorerna för Dialogdagen. De bearbetade förslagen togs sedan vidare till akademins utökade ledningsråd, där akademiledningen och förslagsbärare fortsatte arbetet med att konkretisera och prioritera bland förslagen.

Bra diskussioner mellan förslagsbärare och ledningsråd

– Jag tycker att det blev väldigt bra diskussioner när förslagsbärarna mötte ledningsgruppen. Flertalet förslag upplevdes som mycket relevanta! Särskilt glädjande var att många av de frågor och förslag som kom fram var sådant som redan diskuterats i akademins ledningsråd och som redan fanns eller var på väg in i akademins planer, som till exempel arbetet med miljöer för nya forskarutbildningsrättigheter och med strategier för kompetensförsörjning. Det visar ju att vi varit på rätt väg redan innan, säger akademichef Ann-Sofie Axelsson.

Förslagen från Dialogdagen har sedan överlämnandet tagits vidare i höstens arbete med planering inför de kommande åren. Både på akademinivå och på sektionerna pågår nämligen arbetet med att ta fram verksamhets- och handlingsplaner för perioden 2017-2019. Under det senaste halvåret har akademins ledningsråd dessutom arbetat fram vision, mål och strategier för utbildning och forskning vid akademin – något som givetvis kommer att ha stor inverkan på vad som prioriteras och uttrycks i verksamhets- och handlingsplaner.

­Information om resultat

– I arbetet med att sammanställa utvärderingarna efter Dialogdagen slogs jag av hur många det var som påpekade vikten av att informera i efterhand om vad akademins ledning gjort med de idéer som kommit fram under dagen, säger akademicontroller Cecilia Sönströd.

– Mycket av den informationen kommer att finnas samlad i våra styr- och strategidokument, om än inte utmärkt specifikt. En del av sakerna fanns med redan innan, medan andra har utvecklats eller lagts till. Vi pratar också löpande i ledningsrådet om vikten av att hålla diskussionerna levande på sektionerna, fortsätter hon.

De konkreta förslagen

Två förslag från Dialogdagen som har lagts till i akademins vision-, mål- och strategidokument är att även i framtiden arbeta med strategiska interna investeringar för att öka externa intäkter, samt att uppmuntra icke disputerade medarbetare att delta i forskningsprojekt.

­– Den interna finansieringen av de pilotprojekt som slutrapporterades i somras har genererat ett stort antal publikationer och flera externa forskningsansökningar, men även nya samarbeten inom akademin och engagemang i forskning från flera adjunkter. Det är positivt, och visar att interna satsningar kan få stor effekt! säger Ann-Sofie Axelsson.

De båda förslagen återkommer också i akademins verksamhetsplan, som fastställs definitivt i början av 2017. Där finns också flera andra förslag med, som kom fram under Dialogdagen. Exempel är samverkan över sektionsgränserna för mer kostnadseffektiva kurser och program, och att det under 2017 ska tas fram tydliga uppdragsbeskrivningar för forskargruppsledarna. Redan i höst införs kortare forskningspresentationer i samband med akademifikat.

Gemensamt ansvar

Förutom de konkreta förslagen som inkom och där nu flertalet realiseras, är min och sektionschefernas förhoppning att det som också kom till uttryck under Dialogdagen; intresset för varandra, över sektionsgränserna och för deltagande i forskargrupper och forskningsaktiviteter och önskan om ett öppet klimat, ska fortsätta att utvecklas. Där är vi alla ansvariga, avslutar Ann-Sofie Axelsson.

Läs tidigare artiklar

"Dialogdag om forskning viktig för hela verksamheten"

"Dialogdagen inspirerade till både högt och lågt"

Text: Helen Rosenberg