Huvudmeny
Jenny Johannisson

2016-10-06 16:00

Jenny Johannisson blir tillförordnad prorektor


På styrelsemötet den 6 oktober beslutade styrelsen att utse nuvarande vicerektor Jenny Johannisson till tillförordnad prorektor och därmed också ställföreträdande rektor. Uppdraget ska gälla från och med 7 oktober och längst till och med 31 juli 2017. Martin Hellströms och Jenny Johannissons tidigare arbetsuppgifter kommer nu att fördelas på olika personer.

Martin Hellström har som prorektor haft särskilt ansvar för frågor gällande grundutbildningen och Jenny Johannisson har i sin roll som vicerektor haft fokus på forskningsfrågor.

Vad händer nu med de här olika arbetsuppgifterna?

– Martin Hellströms uppgifter inom utbildning fördelas nu på olika personer. Jenny Johannisson kommer som prorektor inte att ha ett specifikt ansvarsområde utan kommer att verka över hela fältet som ställföreträdare till rektor. Detta innebär att arbetsuppgifter som Martin Hellström har haft fördelas till såväl rektor som prorektor, förklarar rektor Björn Brorström.

– Alla detaljer kring arbetsfördelningen är inte klara ännu men vi ska säkerställa att inga frågor faller mellan stolarna. Det jag redan nu kan säga är att vissa uppgifter kommer att fördelas till verksamhetsstödet och rektors stab. Jenny Johannisson kommer att behålla flera av de uppgifter som hon haft som vicerektor inom forskning, men vi diskuterar hur vi kan organisera vissa uppgifter på ett annat sätt.

Förändrat ordförandeskap i stödjande råd

På grund av de förändringar som görs i högskolans ledning har det tagits fram ett förslag, som nu remissbehandlas. Förslaget innebär ett förändrat ordförandeskap i flera av högskolans stödjande råd och att akademicheferna blir ordförande för var sitt råd. Beslut i frågan beräknas tas i november.  

När alla beslut är fattade kring fördelning av arbetsuppgifter och förändrat ordförandeskap i stödjande råd kommer en presentation av vem som har ansvar för vad att redovisas i sin helhet.

Läs mer

Prorektor avslutar sitt uppdrag på Högskolan i Borås

Förslag till förnyad anställning för rektor

Text: Ida Borenstein
Foto: Ulf Nilsson