Huvudmeny

2016-10-26 09:44

Kreativ verkstad om personalsituationen i socialtjänsten


SOCIONOMER I KÖ TILL BORÅSREGIONEN – LÄGET STABILT I SOCIALTJÄNSTEN. Rubrikerna är tyvärr inte verklighet, än. Men på kommunalförbundets workshop om socialtjänstens personalläge var de visioner och önskerubriker för en nära framtid.

Som Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund skrev i inbjudan är det ingen nyhet att ”personalsituationen inom socialtjänsten är ansträngd och tung”. Det är svårt att locka nya sökande och att få befintlig personal att stanna kvar och utveckla verksamheterna, konstaterar förbundet.

Maria Wolmesjö ledde kreativ verkstad på workshop om socialtjänstens personalsituation.

Workshopen hade formen av en kreativ verkstad under ledning av forskaren Maria Wolmesjö från Högskolan i Borås, och även personal från FoU Sjuhärad Välfärd medverkade i arrangemanget. Inbjudna var kommunala enhets-, verksamhets-, och förvaltningschefer, och handläggare inom socialtjänsten samt personalchefer och fackliga företrädare. Från SKL, Sveriges kommuner och landsting, kom också Christina Norlin Mistander som berättade om situationen runtom i landet och vad som görs nationellt.  

– Det är en ganska dyster bild hon ger, säger Louise Hellgren, samordnare på FoU Sjuhärad Välfärd (FoUS). På vissa håll är det extremsvårt att få socialsekreterare till tjänsterna, både nyutexaminerade och erfarna.

Men det finns goda exempel också, inflikar Catherine Larsson från kommunalförbundet. På flera håll i landet pågår till exempel en översyn kring arbetsuppgifter, där man försöker se till att socionomer får större möjligheter att ägna sig åt utredningsarbete och slipper kringsysslor som administration, service av tjänstebilar och annat. På workshopen diskuterades även ett så kallat arbetstyngdsinstrument som handlar om just arbetsfördelning.

– Det är en stadsdel i Göteborg som tagit fram modellen, berättar Catherine Larsson, som GR (Göteborgsregionens kommunalförbund) ska kvalitetssäkra så att den sedan kan användas nationellt.

Konkret framtidsarbete
Fokus för dagen var vad kommunerna kan åstadkomma tillsammans kring personalsituationen. Arbetssättet i den kreativa verkstaden är konkret och framåtblickande.

Maria Wolmesjö, forskare vid Högskolan i Borås ledde den kreativa verkstaden

– Jag har hämtat inspiration från Framtidsverkstad, som är en etablerad metod som använts länge, säger Maria Wolmesjö, som är utbildad framtidsverkstadsledare. Den bygger väldigt mycket på deltagarstyrda aktiviteter, att deltagarna ska vara med och påverka processen.

Det ska vara deras ”egna” frågor som står på agendan, sådant som de är engagerade i och jobbar med till vardags, förklarar hon. Därmed vet man aldrig i förväg var en verkstad som denna landar.

– Det bygger på att deltagarna får lyfta utmaningarna – och visionerna, vart de vill nå. Sen jobbar vi utifrån det, säger Maria Wolmesjö.

Rent konkret fick alla deltagare anteckna värdeord på lappar, utifrån dagens frågeställning: Hur kan vi tillsammans få attraktiva arbetsplatser med många sökande och lägre personalomsättning? Orden kategoriserades sedan i områden som deltagarna fick gruppera sig kring, utifrån eget intresse och engagemang. Det handlade bland annat om Kompetensutveckling, Arbetsglädje, Höja statusen och Introduktion. Varje grupp jobbade därefter fram konkreta idéplaner med hjälp av frågorna Vad? Hur? Vem? När? Och Första steget?

I gruppen som arbetade vidare kring ledarskap fanns Magnus Andersson, verksamhetschef IFO (individ- och familjeomsorg) i Ulricehamns kommun, tillsammans med kommunkollegan Jenny Rydin, personalspecialist och Karin Peterson, omsorgsutredare i Svenljunga kommun.

Magnus Andersson, Ulricehamn, Karin Peterson, Svenljunga och Jenny Rydin, Ulricehamn samt Christina Norlin Mistander, SKL. I bakgrunden arrangörerna Gunilla Bothén och Catherine Larsson, kommunalförbundet.

– Vi har pratat mycket om socialsekreterarna, arbetsmiljö och andra förutsättningar här idag och det ska vi naturligtvis göra, säger Magnus Andersson, men allt det kräver ju ett ledarskap som fungerar.

– Framför allt måste vi titta på första linjens chefer. Hur vi rekryterar dem, att de har rimliga förutsättningar och rätt kompetens. Rekrytering och arbetsmiljö är framgångsfaktorer, menar han.

Nätverk för första linjens chefer, det vill säga de som jobbar närmast handläggare och behandlare i verksamheterna, är ett av förslagen som gruppen diskuterat. Att arrangera utbildningsinsatser i samverkan kring områden som är gemensamma oavsett vilken kommun man arbetar i, är ett annat.

– Det kan till exempel gälla socialrätt, eller socialtjänstlagen och förvaltningslagen, säger Jenny Rydin.

Visioner i kommunerna
Verkstadens arbete landade i så kallade idéplaner kring bättre arbetsplatser, som dokumenteras och sammanställs av FoUS och kommunalförbundet.

– Det är idéplaner och inte handlingsplaner, för vi äger ju inte frågorna här på mötet. Fler är ju inblandade, förklarar kommunalförbundets Gunilla Bothén.

Det var kommunalförbundet som hade fått i uppdrag av kommunernas förvaltningschefer att arrangera workshopen, och man har ett övergripande ansvar för frågan ur ett samverkansperspektiv. Men det är varje kommun som måste agera utifrån workshopens dokumentation av angelägna visioner och mål, det vill säga ta beslut om vad de vill gå vidare med och i vilken ordning.

– Och så får man bestämma vem som är ansvarig för att driva frågorna vidare. Vissa delar kan till exempel gå till FoU Sjuhärad Välfärd, medan andra kanske ska arbetas fram av HR-personal eller någon annan personalkategori, säger Gunilla Bothén.

Avslutningsvis berättade Maria Wolmesjö och Per-Åke Karlsson, vetenskaplig ledare vid FoU Sjuhärad Välfärd, också att arbete pågår kring möjligheten att starta socionomutbildning på Högskolan i Borås. Något som givetvis skulle gynna Sjuhäradskommunernas möjligheter till nyrekrytering och samverkan av olika slag.

– Högskolan har äskat om utbildningen på utbildningsdepartementet, om den beviljas väntar ett omfattande utredningsarbete, rekrytering av personal och ansökan om examinationsrättigheter, säger Per-Åke Karlsson, som också lovade att hålla kommunföreträdarna underrättade om den fortsatta processen.

Text och foto: Pia Mattzon