Huvudmeny

2016-10-14 13:11

Stort utbildningsbehov i arbetet med nyanlända


Nyanlända barn och unga är från hösten 2016 en prioriterad grupp för FoU Sjuhärad Välfärd. I efterdyningarna av den stora flyktinginvandringen arrangerades därför ett dialogmöte för chefer och utvecklare inom socialtjänsten. – Den här verksamheten är ju i praktiken nästan ny – åtminstone i den här omfattningen – och det finns många anställda som inte har tillräckligt med kunskaper, säger Dag Forsström, ordförande i FoU Sjuhärad Välfärds styrgrupp och chef för arbetslivsförvaltningen i Borås Stad.

Det stora antalet nyanlända i landet har inneburit stora påfrestningar på socialtjänsten, så även i Borås och Sjuhäradsbygden. Men att antalet ankommande minskat på senare tid har gett utrymme för summering och reflektion kring behoven av kompetensutveckling, möjligheter till samverkan och annat som kan komma de nyanlända till nytta.

– Vi behöver fylla på med kunskap, forskning och andras erfarenheter kring hela det här sättet att ta emot människor, säger Dag Forsström. Vi måste göra det på ett bra sätt, så att de får en chans att komma in i samhället, och för att motverka att vi får stora grupper med utanförskap.  

Dag Forsström, ordförande för FoU Sjuhärad Välfärds styrgruppHan berättar att personalen på arbetslivsförvaltningen möter mellan 500 och 1 000 nya boråsare varje år.

– Det är en utmaning att se till att de får en dräglig tillvaro, snabbt kommer in i undervisning i svenska och sedan snabbt ut i arbetslivet.

Dialogmötet riktade sig till företrädare för FoU Sjuhärad Välfärds ägarparter, det vill säga Högskolan i Borås och de åtta kommunerna i och omkring Borås. Särskilt inbjudna var nyckelpersoner inom socialtjänsten, till exempel verksamhetsutvecklare och verksamhets- och enhetschefer, men även forskare och lärarutbildare från högskolan fanns på plats.

När mötet inleddes tog Dag Forsström tillfället i akt att berätta mer om verksamheten vid FoU Sjuhärad Välfärd (FoUS) och det forsknings- och utvecklingsarbete som bedrivs. Som ägarparter bidrar varje kommun med 13 kronor/invånare till enhetens verksamhet.

– Det är viktigt att ni vet om att enheten finns och att ni själva ute i kommunerna hjälper till och kommer med input så att den kan jobba med rätt saker, påpekade han.

Vid mötet fick företrädare för var och en av kommunerna presentera den aktuella flyktingsituationen och därefter delades de omkring 40 deltagarna in i fyra grupper, för mer ingående diskussioner om dagens tema: Behov och möjligheter kring nyanlända.

Gruppdiskussioner vid FoU Sjuhärad Välfärds dialogmöte om nyanlända

Kritiska punkter och behov
I grupperna identifierades en rad problemområden, eller kritiska punkter, kring de nyanlända. Bland annat att ungdomar på sin 18-årsdag flyttas från hem för vård och boende för unga till asylboenden, vilket försämrar integrationen och även kan innebära att ungdomar får avbryta sin påbörjade gymnasieutbildning. Debatten kring åldersbedömning i media och sociala medier och att ensamkommande utmålas som brottsbenägna är andra exempel, liksom kommande nya nationella regler kring ersättning och självförsörjandekrav. Bostadsbristen för utflyttande nyanlända unga är ett stort problem som flera grupper lyfte och segregerade skolor ett annat.

De behov som lyftes fram gällde till exempel insatser och aktiviteter för barn som kommer med sin familj och alltså inte är ensamkommande, bättre samverkan mellan socialtjänst, förskola, skola och sjukvård för barn som får stanna i landet är ett annat. Flera grupper efterlyste också arenor, gärna via FoU Sjuhärad Välfärd, där kommunföreträdare kan träffas och hitta nya vägar för arbetet med nyanlända och för att träna sig att se möjligheter och resurser.

Det rådde enighet vid mötet om att det finns stora behov av kompetensutveckling och utbildning i arbetet med de nyanlända och deras situation. Det gäller till exempel:

  • Handledning till personal som arbetar med unga som fasas ut i samhället
  • Verktyg i processen när barn fått avslag och ska lämna landet
  • Verktyg för att jobba med kvarboende när några ska avvisas
  • Kunskap om och verktyg för förberedelser kring avvisningar och vad som sker i mottagande land
  • Värdegrundsfrågor: allmän information och konkretiserat kring målgruppen, till exempel jämställdhet, hedersrelaterat våld.
  • Förhållningssätt och bemötande kring utåtagerande beteende, personer med psykiatriska diagnoser, posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) och trauman.
  • Interkulturell kompetens.

Goda exempel
Det fanns också plats för goda exempel på dialogmötet. Vårgårda kommun är en av de minsta bland FoUS:s ägarparter och mindre kommuner möter särskilda utmaningar i flyktingmottagandet. Men som Ronny Nordström, enhetschef för HVB-hem i kommunen berättar, finns det också fördelar med det småskaliga.

– Vi jobbar mycket i samverkan med civilsamhället, alltså polis, socialtjänst och skola. Killarna på boendet är ute i civilsamhället på kvällarna. Föreningslivet och särskilt Vuxenskolan har tagit stort ansvar.  Vi har satt ihop en hel pärm med aktiviteter de kan välja på.

Ulla-Britt Caping Salas, GR, Göteborgsregionens kommunalförbund

Vid dialogmötet föreläste även Ulla-Britt Caping Salas från GR, Göteborgsregionens kommunalförbund om GR:s arbete kring nyanlända, och särskilt ESF-projektet Nya GRannar. Projektet, som fått närmare 13 miljoner i stöd från ESF (Europeiska socialfonden), handlar om kompetensutveckling för personal i tio av GR:s 13 kommuner. Omkring 100 personer från socialtjänst, skola och boenden i dessa kommuner går utbildningen.

Vad händer nu?
Dokumentationen från dialogmötet ska sammanställas och presenteras på en gemensam workshop för ägarparterna den 2 december.

– Sedan får vi se vad som är möjligt att gå vidare med, kanske i samverkan med kommunalförbundet till exempel när det gäller utbildning, säger FoUS:s samordnare Louise Hellgren. Eventuellt kommer vi att sätta ihop en arbetsgrupp med representanter från kommunerna för att tillsammans utforma utvecklingsprojekt.

Som ansvarig för dialogmötet presenterade hon också aktuell forskning kring nyanlända och även vad andra FoU-enheter runtom i landet arbetar med i frågan. Styrgruppens ordförande Dag Forsström tycker också att det är angeläget att ytterligare forskning kring de nyanländas situation kommer igång så snart som möjligt.

– Vi är ju bara i början av det här, det kommer säkert att pågå i många år. Människorna kommer i alla fall att finnas kvar i många år, och då vill det till att de får så god hjälp som möjligt, säger han.

Text och foto: Pia Mattzon

Läs mer i presentationer från dialogmötet.