Huvudmeny
Philip Hearsum och Kaimar Karu.

2016-09-29 08:00

AXELOS vill ha inspel från InnovationLab om ITIL


Två företrädare från AXELOS gästade årets ITSM-konferens vid Högskolan i Borås i veckan. Ett syfte med besöket var att få synpunkter från forskargruppen InnvationLab på den nyligen släppta boken "ITIL Practitioner Guidance", som företag och kommuner världen runt kommer att använda för att utveckla tjänsteinnovationer och affärsmodeller.

Kaimar Karu, produkt- och utvecklingschef vid AXELOS, är huvudförfattare till den nyligen utgivna ”ITIL Practitioner” och var inledningstalare under årets ITSM-konferens vid Högskolan i Borås. Philip Hearsum, ITIL:s portfolio manager, har sedan tidigare besökt ITSM-konferensen ett par gånger och då lärt känna professor Stefan Cronholm och Hannes Göbel, universitetsadjunkt, vilket har lett till ett löpande samarbete med Högskolan i Borås. Bland annat genomför forskargruppen InnovationLab en del forskning åt AXELOS. Högskolan har också tagit initiativ till och bildat en nordisk forskargrupp tillsammans med lärosäten i de nordiska länderna, för att kunna dra till sig större forskningsprojekt inom EU. Philip Hearsum är också medlem i denna grupp och bistår med kunskaper. Han betonar betydelsen av samarbete med akademi och näringsliv:

– Vi är alltid intresserade av att arbeta med ledande organisationer inom handel och akademi för att kunna försäkra oss om att det vi producerar kommer till godo idag och i framtiden. Vi tror att Service Management kommer att bli allt viktigare när vi går från en ren teknologisk era till en era för Service Management, då kommande generationers service och dess konsumtion är helt avgörande. Därför är det nödvändigt för oss att samarbeta med lärosäten, eftersom de kan, inte bara arbeta med den nya generationen, utan också använda forskningen och de färdigheter som morgondagens studenter behöver för att platsa i kommande miljöer, säger Philip Hearsum.

Vill få synpunkter

Årets besök vid högskolan i Borås har haft tre huvudsakliga syften.

– På konferensen talade vi om ”ITIL practitioner” guidance, en handbok och ett examinationstest, som vi precis har lanserat. Vi ville träffa svenska företagare och Stefan Cronholm och Hannes Göbel för att höra deras synpunkter på dessa. Och så vill vi höra hur det går med arbetet inom den nordiska forskargruppen.

Stefan Cronholm och hans forskarkollegor är mycket glada över besöket från AXELOS.

–  AXELOS har bett vår forskargrupp InnvationLab om att få kritiska synpunkter på ’ITIL Practitioner’, som företag och kommuner världen runt kommer att använda för utveckla tjänsteinnovationer och affärsmodeller. ITIL har tagit stora steg från ett produktorienterat synsätt till att stödja företag att bli mer tjänsteorienterade. Detta har man försökt att manifestera i denna senaste ITIL-boken i en serie av sex, säger Stefan Cronholm.

Unik möjlighet att kunna påverka

– Vi kommer att diskutera boken utifrån etablerade tjänsteteorier, till exempel ”service-dominant logic” och egna teoretiska utgångspunkter under ett seminarium. Eftersom ITIL är världsledande så innebär detta en unik möjlighet för vår forskargrupp att påverka utformningen av kommande ITIL-ramverk och därmed nå ut med våra forskningsresultat. Förutom att förmedla våra synpunkter kommer vi att använda seminariet som ett underlag för att skriva ett paper där våra synpunkter, kommentarer och frågor direkt kan bemötas av nyckelpersoner inom AXELOS.

Världens mest använda ramverk

AXELOS är ägare till flera stora ramverk, däribland ITIL, PRINC2 och RESILIA. Företaget erbjuder utbildning och certifiering inom dessa ramverk världen över. För närvarande genomför man examinationer i över 180 länder på ett flertal språk. En del i detta arbete omfattar att förstå nya innovationer och att utveckla handböcker i den ”verkliga världen”.

Fakta om ITIL

ITIL, Information Technology Infrastructure Library, är en samling principer för hantering av IT-tjänster, där fokus ligger på att IT-tjänsterna ska anpassas efter de behov som uppstår i verksamheten.

ITIL-ramverket är världens mest använda ramverk för IT Service Management. Det är ett praktiskt tillvägagångssätt som besvarar frågan hur man identifierar, planerar, levererar och supporterar IT-tjänster med hjälp av bl.a. processer.

Läs mer

Läs mer om ITSM-konferensen (IT och Service Management)

Läs mer om AXELOS (extern webbsida)

Läs mer om InnovationLab

Text och foto: Solveig Klug