Huvudmeny
Studenter på föreläsning

2017-01-25 08:00

Nya mål för hållbar utveckling klara och granskning på gång


Nu är högskolans mål för hållbar utveckling för perioden 2017-2019 klara och i mars ska högskolans arbete för integrering av hållbar utveckling i utbildningarna granskas.

Universitetskanslersämbetet, UKÄ, genomför i senare i vår en granskning av universitets och högskolors arbete med att främja en hållbar utveckling med fokus på integrationen av hållbar utveckling i utbildning. Högskolan i Borås strategigrupp för hållbar högskola samlas den 27 januari för att lägga upp och fördela arbetet. Birgitta Påhlsson, samordnare för hållbar utveckling på Högskolan i Borås, berättar mer om arbetet inför utvärderingen:

– Det handlar om en tematisk utvärdering av hållbar utveckling och högskolan ska inför den göra en processorienterad självvärdering gällande integrationen i utbildningen. Strategigruppen driver arbetet inför utvärderingen, men akademiernas samordnare för hållbar utveckling och berörda ansvariga inom utbildningsverksamheten kommer också att involveras i arbetet med den självvärdering som ska lämnas in till UKÄ.

Utvärderingsmodellen är uppbyggd kring fyra områden:

  • Styrning och organisering
  • Miljö, resurser och område
  • Utformning, genomförande och resultat
  • Uppföljning, åtgärder och återkoppling

Jämställdhetsperspektivet ingår i hållbar utveckling

– Vi utgår från studenters och doktoranders perspektiv samt ett arbetslivsperspektiv. Jämställdhetsperspektivet anses vara en integrerad del i begreppet hållbar utveckling och ses inte som ett uttalat perspektiv just i denna utvärdering, förklarar Birgitta Påhlsson och fortsätter:

– Högskolan i Borås ser mycket positivt på att integrationen av hållbar utveckling i samtliga lärosätens utbildningar kvalitetsgranskas och har en förhoppning om att självvärderingen och resultatet av utvärderingen ska ge ett bra stöd för den fortsatta kvalitetsutvecklingen inom området.

Utvärderingen görs inom ramen för det nationella systemet för kvalitetssäkring av högre utbildning. Den 7 mars ska högskolan lämna in självvärderingen till UKÄ.

Nya mål för högskolan

Högskolan har fastställt nya mål för hållbar utveckling för perioden 2017-2019 inom följande målområden: utbildning, forskning, samverkan och campus. Campusmålen berör den påverkan högskolan som organisation har miljömässigt och socialt.

– Fokus ligger på att genom integrationen av hållbar utveckling stärka kvaliteten i utbildningen. Helhet och progression i utbildningen och en fördjupad behandling av hållbar utveckling, i relation till ämne och professionsinriktning, är något som lyfts fram liksom flervetenskaplighet i forskning och regional samverkan, förklarar Birgitta Påhlsson och fortsätter: 

– Utredningsmålet att vidareutveckla campus till ett ”hållbart campus”, inklusive en fortsatt satsning på att minska organisationens klimatpåverkan, utgör ett led i högskolans vision att bli ett hållbart lärosäte/universitet.    

Kommande aktiviteter kring hållbar utveckling

27 januari: Högskolans strategigrupp samlas för att lägga upp arbetet med självvärderingen inför UKÄ:s granskning av högskolans arbete för integrering av hållbar utveckling i utbildningarna.

7 mars: Självvärderingen för högskolans arbete för integrering av hållbar utveckling i utbildningarna lämnas in till Universitetskanslersämbetet, UKÄ.

11 maj: HU-diplomering och HU-seminarium "Hållbar samhällsdebatt".

Vecka 43: Seminarium “Hållbar region, del 2 – tema företagsutveckling i ljuset av Agenda 2030”.

Vecka 43: HU-diplomering och premiering av kurser, examensarbeten och projekt inom hållbar utveckling.

6 december: Research on Sustainability (RoS), heldagskonferens.

Läs mer

Läs Högskolegemensamma mål för hållbar utveckling – måldokument för 2017-2019 (pdf)
Läs mer om arbetet med hållbar utveckling

Fotnot: Högskolelagen 1 kap. 5 paragraf: Högskolorna skall i sin verksamhet främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa.

Text: Solveig Klug
Foto: Ulf Nilsson, mimbild