Huvudmeny
Man som shoppar kläder.

2017-06-07 11:30

Första svenska läroboken om konsumentbeteende


De flesta läroböcker i konsumentbeteende som används i dag är amerikanska. Nu kommer den första boken ut i ämnet på svenska med titeln Konsumentbeteende – klassiska och samtida perspektiv. En av författarna är Karin M Ekström, professor i företagsekonomi, inriktning marknadsföring, vid Högskolan i Borås. Hon berättar varför boken har blivit till:

Karin M. Ekström– Det finns ett behov av en svensk bok inom ämnet konsumentbeteende då majoriteten av tidigare böcker är amerikanska. Jag har undervisat i konsumentbeteende sedan 1988 och länge tänkt skriva en bok med svenska exempel. Tillsammans med mina medförfattare Mikael Ottosson och Anders Parment har denna idé nu äntligen förverkligats. I ett samhälle där konsumtion kommit att spela en allt större roll är en ökad förståelse för varför och på vilket sätt människor konsumerar intressant för både företag, organisationer, myndigheter och politiker.

Vad fyller boken för behov som inte andra böcker inom området gör?

– Internationella teorier kompletteras med svenska exempel. Konsumtion är komplext och skiljer sig åt i olika kulturer.

Bakgrunden till den nya boken är att ge en grundläggande förståelse för konsumtion i Sverige. Boken syftar till att belysa konsumtion som nyanserad och mångfacetterad, snarare än att ensidigt tala om bra eller dåligt. Boken skiljer sig från tidigare böcker inom ämnet, dels genom att ha ett konsumentperspektiv – något som benämns konsumenten som subjekt, det vill säga att inte se konsumenten som passiv eller som någon som kan manipuleras, utan som en aktivt handlande aktör. Boken skiljer sig också från andra böcker genom att ha ett hållbarhetsperspektiv.

Konsumenter har makt att förändra

Bild på bokomslaget.– Konsumtion ger upphov till ekonomiska, sociala och miljömässiga problem som behöver uppmärksammas. Det är via konsumtion som efterfrågan på produkter kan förändras. Konsumenter har makt. Detta kan i sin tur förändra företags affärsmodeller, produktutveckling och val av distributionskanaler, förklarar Karin M. Ekström och fortsätter:

– Samtidigt behöver företag och myndigheter underlätta för konsumenter att agera miljövänligt. För att kunna göra det behöver de förstå konsumenters livsvillkor och konsumtionens innebörd för konsumenter.

Boken är indelad i två övergripande teoretiska fält, dels ett om konsumentens psykologi och beslut, dels en om konsumentkultur och konsumentpraktik. De flesta konsumentbeteendeböcker fokuserar främst på de förstnämnda.

Ett ämne präglat av influenser

– Vi lyfter fram det faktum att konsumentbeteendeämnet i dag präglas av influenser, inte bara från psykologi och nationalekonomi, utan även från discipliner som sociologi och antropologi. Efter att ha läst boken förstår man konsumentbeteendeämnets utveckling från klassiska till samtida perspektiv. Historiskt har fokus legat på individen som en beslutsfattare som gärna sågs agera rationellt.  I dag betonas betydelsen av att studera konsumtionskultur och konsumtionspraktiker och att förstå individer såväl som sociala sammanhang, avslutar Karin M. Ekström.

Boken har författats tillsammans med Mikael Ottosson, filosofie doktor och universitetslektor i företagsekonomi, inriktning marknadsföring vid Linköpings universitet, samt Anders Parment, ekonomie doktor och universitetslektor i företagsekonomi vid Stockholms universitet. Boken ges ut på förlaget Studentlitteratur. Boken kommer även att översättas till engelska.

Text: Solveig Klug
Foto: Mostphotos
Porträttfoto: Ulf Nilsson