Huvudmeny
Vy över Akademiplatsen.

2017-03-22 14:00

Högskolan går med i nytt nätverk för strategisk samverkan


Nätverket som heter KLOSS-net är en arena med representanter för alla lärosäten i landet. Dess mål är att lyfta centrala frågor där respektive lärosäte behöver utvecklas för ökad strategisk samverkan, och att finna partners att göra detta tillsammans med.

Staffan LööfStaffan Lööf, tidigare utvecklingsdirektör vid Högskolan i Borås, kommer inledningsvis att representera Högskolan i Borås i KLOSS-net. Nyligen deltog han i ett uppstartsmöte för nätverket i Uppsala.

– Samtliga lärosäten var inbjudna att nominera varsin en representant. Den personen skall representera lärosätet på strategisk nivå och ha uppdrag från sitt lärosätes ledning vad gäller samverkan, förklarar han.

På vilket vis ska ni inom nätverket arbeta för att lyfta samverkan och dess strategiska betydelse?

– Tanken är att vi tillsammans ska identifiera centrala frågor där respektive lärosäte behöver utvecklas, och att finna partners att göra detta tillsammans med. Med den breda förankringen i lärosätena är tanken också att KLOSS-net skall vara en bas för att söka finansiering för dessa utvecklingsområden. Indirekt handlar det också om att utveckla samverkan och nyttiggörande så att det gagnar lärosäten, samhälle och näringsliv i ett vinn-vinn perspektiv.

KLOSS-net
KLOSS-net bygger på det Vinnovafinasierade projektet KLOSS som avslutades 2016. KLOSS står för Kunskap och Lärande Om Strategisk Samverkan. I KLOSS deltog ett antal lärosäten. Syftet med projektet var att skapa en arena där lärosäten stödjer varandra i arbetet med att utforma och implementera nya arbetsformer, verktyg och modeller för långsiktig samverkan som stärker forskning, utbildning och utveckling. De flesta lärosäten som inte deltog i KLOSS har haft egna projekt inom ramen för Vinnovas satsningar på strategisk utveckling av samverkan.
Det nya nätverket KLOSS-net bekostas av deltagande lärosäten, men ett av syftena är att tillsammans dra in medel för utveckling.

Varför är det viktigt för högskolan att vara med i KLOSS-net?

– Högskolan i Borås har under många år deltagit i olika samverkansnätverk, till exempel UniLink och ID - Industriell Dynamik. Det som gör att KLOSS-net är angeläget är att för första gången samlas strategiskt ledande företrädare för alla lärosäten, det vill säga akademiska ledare som prorektorer, vicerektorer, professorer, med flera, inom samma organisation med samverkan som gemensamt tema. Detta till skillnad från andra nätverk som samlar praktiker inom samverkan. KLOSS-ner blir den adressat man vänder sig till för att utveckla samverkan enligt forskningspropositionens intentioner.

Initialt kommer Staffan Lööf att vara representant för Högskolan i Borås, i avvaktan på att det finns någon ny person med rektors uppdrag att strategiskt ansvara för samverkan.

Angeläget område i regeringspropositionen

Samverkan har i regeringens senaste forskningsproposition lyfts som ett angeläget område för alla lärosäten. Vinnova och andra forskningsfinansiärer har tilldelats medel för att arbeta med dessa frågor. KLOSS-net kommer att ansöka om medel hos både Vinnova och andra finansiärer till de projekt man kommer att arbeta med.

Teman som nätverket kommer att uppmärksamma är: Meritering (meritvärde och samverkansskicklighet), personrörlighet mellan akademi och industri/samhälle, bedömning av impact, utvärdering av samverkansprocesser, bedömning av utbildningars relevans gentemot samhällsrelevans, strategiska partnerskap och dess mål, organisering och uppföljning, arenor för relationsbyggande, utveckling av samverkanskompetens, samverkanscheckar och andra stimulansmetoder, hållbar utveckling och FN:s hållbarhetsmål som grund för samverkan, livslångt lärande samt utveckling av arbetssätt för hantering av kunskapstillgångar m.m.

KLOSS-net gruppbild

Representanter i KLOSS-net:  Staffan Lööf, rektors rådgivare, Högskolan i Borås, Henrik Johnson, prorektor, Blekinge Tekniska Högskola, Fredrik Hörstedt, vicerektor, Chalmers, Sigrid Saveljeff, samverkanschef, Högskolan Dalarna, Martin Norsell, prorektor, Försvarshögskolan, Staffan Edén, vicerektor, Göteborgs Universitet, Göran Lindqvist, director of research, Handelshögskolan, Tommy Svensson, samverkansstrateg, Högskolan i Halmstad, Jan Theliander, prorektor, Högskolan Väst, Bo Edvardsson, vice rektor, Karlstads universitet, Maria Lantz, rektor, Konstfack, Mikael Östling, prorektor, KTH, Margareta Norell Bergedahl, vicerektor, KTH, Lena Persson, vicerektor, Högskolan Kristianstad, Peter Värbrand, vicerektor, Linköpings universitet, Peter Aronsson, prorektor, Linnéuniversitetet, Erik Höglund, prorektor Luleå tekniska universitet, Bo Ahren, vicerektor, Lunds universitet, Charlotte Ahlgren Moritz, vicerektor, Malmö högskola, Christer Fröjdh, vicerektor, Mittuniversitetet, Tomas Wahl, akademichef och ordförande för samverkansrådet, Mälardalens Högskola, Per Ekstrand, prorektor, Röda Korsets Högskola, Anna Syberfeldt, biträdande professor, Skövde Högskola, Erik Fahlbeck, vicerektor, SLU, Magnus Kirchhoff, kvalitetsutvecklingsansvarig, Stockholms konstnärliga högskola, Ingela Rådestad, Dekan, Sophiahemmet Högskola, Mats Danielsson, rektorsråd, Stockholms universitet, Peter Dobers, dekan, Södertörns högskola, Dieter K. Müller, vicerektor, Umeå Universitet, Anders Malmberg, prorektor, Uppsala universitet, Niklas Sandler, vicerektor, Åbo Akademi, Robert Brummer, vicerektor, Örebro Universitet. 

Text: Solveig Klug
Foto: Anna Sigge
Gruppfoto: Privat
Porträttfoto: Henrik Bengtsson