Huvudmeny
Blad och vatten

Arbetet med hållbar utveckling


Hållbar utveckling är en process som bygger på en över tid allt större medvetenhet hos alla om det egna agerandets betydelse för hållbarhet. Universitet och högskolor har en viktig uppgift i att medverka till att åstadkomma en ökad medvetenhet inom olika områden.

Det kan handla om att kartlägga och sprida fakta om tillstånd och utveckling inom klimat- och miljöområdet, att beskriva risker och dilemman som uppstår vid val av olika handlingsalternativ och att problematisera konsekvenserna av valalternativen. Risker och konsekvenser är inte entydiga utan komplexa, och det är centralt att skapa förståelse för detta. Ytterligare en viktig insats är att arrangera möten såväl mellan teoretiker och praktiker som mellan tekniker, naturvetare, samhällsvetare, humanister och konstnärer i syfte att byta och bryta perspektiv. I dessa möten uppstår nya kunskaper och insikter som berikar förståelsen för innebörden av hållbar utveckling. Hållbar utveckling är att klokt hantera ändliga resurser. Kommande generationer ska i jämförelse med nuvarande ges bättre förutsättningar för ett gott liv. Klimathotet, vår tids stora utmaning, måste bemästras och överutnyttjandet av tillgångar av skilda slag upphöra. En långsiktighet i vårt sätt att hantera tillgängliga och begränsade resurser förutsätter en ekonomi i balans. Stora påfrestningar och tvära kast i de ekonomiska villkoren innebär risk för en tidvis alltför stark fokusering på ekonomi. Långsiktighet och god ekonomisk hushållning möjliggör nödvändiga satsningar i infrastruktur för miljöförbättringar och för sociala innovationer i syfte att åstadkomma lika villkor, trygghet och säkerhet för alla.

För universitet och högskolor innebär en integrering av hållbar utveckling i utbildningen att studenterna inom ramen för sin utbildning stimuleras till kritiskt tänkande och ges beredskap att verka för och i ett hållbart samhälle. Hur innehållet i utbildningen, såväl på program- som kursnivå, bidrar till en hållbar utveckling blir en viktig fråga att ta ställning till. Att vidga perspektiven från kortsiktighet till långsiktighet och från det individuella/lokala till det globala innebär att många av de etablerade teorierna och modellerna behöver omprövas. Det innebär också att professionsrollerna blir mer inriktade mot att hantera konflikter mellan motstridiga krav och att skapa synergier mellan olika intressen. Det kan handla om konflikter mellan teknik - ekonomi, etik - effektivitet, individ - samhälle och autonomi - kontroll.  

Högskolan i Borås arbetar utifrån tanken att ett flervetenskapligt perspektiv ska anläggas på utbildning och forskning. Det är viktigt hur vi tillsammans åstadkommer ett jämställt samhälle och en hållbar utveckling som kombinerar, global spridning av välstånd och minskad belastning på miljön. Framsteg vad gäller fysisk miljö samt teknisk och ekonomisk utveckling måste förenas med ett individuellt och kollektivt ansvarstagande för samhälleliga problem. 

De övergripande målen för arbetet med hållbar utveckling är att utveckla kunskaper och påverka attityder. Ett led i utvecklingen av den egna verksamheten är implementeringen av ett miljöledningssystem. Ett sådant är nu utvecklat och certifierat enligt ISO 14001.

Läs mer

Högskolans policy för hållbar utveckling
Högskolegemensamma mål  och handlingsplaner för hållbar utveckling, 2017-2019
Högskolans paraplydefinition av hållbarhet (pdf)

Publikationer

The University of Borås as a sustainable university, 2015, Nolin, Jan och Brorström Björn (fulltext pdf)
Hållbar framtid: en seminarieserie om hållbart företagande, 2015, Brorström, Björn et al.(fulltext pdf)
Hållbar utveckling på Högskolan i Borås: en utvärdering, 2016, Påhlsson, Birgitta (pdf)
Re: en ny samhällssektor spirar, 2016, Persson, Nils-Krister et al. (fulltext pdf)