Huvudmeny

Lagar och regler

ISO 14001 ställer krav på att högskolan har god kännedom om alla miljörelaterade lagar som den berörs av och att dessa efterlevs. Ett större fokus bör ligga på de lagar och krav som har samband med högskolans miljöaspekter. Högskolan i Borås har valt att använda en prenumerationstjänst som övervakar uppdateringen av lagkraven.

I Sverige är miljöbalken det centrala miljörättsliga regelverket. Kopplat till miljöbalken finns också förordningar som berör olika områden. Sveriges lagstiftning påverkas även av EU genom direktiv, förordningar och fördraget.

Högskolan bedriver ingen tillståndspliktig verksamhet. De flesta föreskrifter påträffas inom hantering av kemiska produkter och avfallshantering. Högskolan ska även beakta de allmänna hänsynsreglerna (MB 2kap) vid beslut där dessa är tillämpliga.

Berörda författningar samlas i en så kallad laglista, där det också förtydligas hur högskolan uppfyller lagkrav i verksamheten genom olika rutiner.