Huvudmeny

Mål för hållbar utveckling

För att bidra till en hållbar samhällsutveckling ska den samlade miljöpåverkan från högskolans verksamhet minska och hållbar utveckling ska integreras i verksamheten. Högskolan har följande övergripande mål:

Utbildning

Högskolan i Borås ska integrera hållbar utveckling i utbildningen så att studenterna bidrar till en hållbar samhällsutveckling genom att sprida insikter och förhållningssätt i sina framtida professionsroller och i kontakten med andra samhällsaktörer

Forskning

Perspektivet hållbar utveckling ska i ökad omfattning beaktas i forskningen och på så sätt bidra till en kunskapsutveckling inom området. De prioriterade forskningsprogrammen ska samtliga innefatta hållbar utveckling.

Tjänsteresor

Högskolan i Borås ska minska utsläppen av fossilt koldioxid från resor i tjänsten.

Energianvändning

Högskolan i Borås ska i samarbete med fastighetsägare minska energianvändningen räknat per m²

Socialt ansvarstagande

Den sociala dimensionen inom hållbar utveckling ska bli en naturlig del av hållbarhetsarbetet vid Högskolan i Borås, såväl för organisationen som inom utbildning och forskning 

Högskolans övergripande och detaljerade miljömål löper på en tidsperiod om 3 år. Miljömålen för perioden 2017-2019 har fastställts utifrån högskolans prioriterade miljöaspekter. Aspekterna är dels direkta aspekter genom koldioxidutsläpp och indirekta aspekter genom påverkan på samhället.

I den högskolegemensamma handlingsplanen redovisas mål med respektive aktiviteter som ska genomföras under perioden. Utifrån denna handlingsplan upprättar sedan högskolans enheter egna handlingsplaner med aktiviteter anpassade för verksamheten.