Huvudmeny

Hållbar utveckling vid Bibliotekshögskolan

Vid Bibliotekshögskolan (BHS) förbereder vi våra studenter för att bli kritiskt reflekterande praktiker i sina kommande professioner genom att diskutera på vilka sätt bibliotekarier, webbredaktörer och andra informationsexperter bidrar till en global och lokal hållbar utveckling. Effektiv informationshantering, digitalisering och ökad elektronisk publicering har hög relevans för en hållbar samhällsutveckling.

I alla informationsprofessioner ställs man idag inför ständiga val om vilken digital teknik man bör använda för att organisera, tillgängliggöra och bevara information på ett användarvänligt, resurssnålt, och hållbart sätt. Bibliotekens grundläggande aktiviteter,  som att tillhandahålla ett varierat, kvalitativt utbud av medier för allmänheten genom kostnadsfria lån och att verka som social mötesplats, är i sig ett arbete med hållbar utveckling som förtjänar att lyftas fram.

Även forskningen inom biblioteks- och informationsvetenskap berör aspekter av hållbar utveckling: BHS forskning inom området sociala medier undersöker vad kommunikation via nätet innebär ur ett långsiktigt hållbart perspektiv, och forskning om sustainable information studerar informationens strategiska roll i allt arbete med hållbar utveckling samt hur man kan utveckla hållbar information och informationsteknologi.

Arbetet med hållbar utveckling vid BHS drivs av ombudet för hållbar utveckling (HU-ombud). HU-ombuden ska på Högskolan i Borås medverka i och tillsammans med akademichefen styra miljöledningsarbetet, samordna arbete med rutiner, riktlinjer och handlingsplaner, samt arbeta med uppföljningsfrågor och information.

Ombudet för hållbar utveckling samarbetar med kvalitetssamordnaren vid Bibliotekshögskolan och övrig personal kring hållbar utveckling inom utbildning och forskning. HU-ombudet ingår i hållbarhetsgruppen vid Högskolan i Borås.

Kontakta gärna ombudet för hållbar utveckling, Veronica Trépagny, eller kvalitetssamordnare Karen Nowé Hedvall.

BHS handlingsplaner för hållbar utveckling

Uppföljningar av BHS handlingsplaner