Huvudmeny

Organisation

Utgångspunkten för Högskolan i Borås är att det operativa arbetet med ledningssystemet utförs i linjen, detta för att skapa en gemensam syn och engagemang för förbättringsarbete.

Rektor har det övergripande ansvaret för miljöledningsarbetet. Samordnaren för hållbar utveckling har ett övergripande samordningsansvar för integration av hållbar utveckling gällande utbildning, forskning och samverkan. Som stöd i det strategiska hållbarhetsarbetet finns Hållbarhetsrådet, där rektor är ordförande. Det systematiska miljöledningsarbetet handläggs och samordnas av handläggare för hållbar utveckling, och stöds av samordnare för hållbar utveckling på respektive akademi.

Varje akademi-/enhetschef är ansvarig för att leda hållbarhetsarbetet på respektive enhet. Samordnare för hållbar utveckling på akademin/enheten är ett stöd i detta arbete.

För vissa specifika ansvarsområden som är viktiga ur miljöledningssynpunkt - kemikalier, avfall, energi, inköp och tjänsteresor - har samordningsansvar fördelats ut till lämpliga personer i verksamheten.