Huvudmeny
Checklista och en grön penna

Resultat

Statliga myndigheter är ålagda att årligen rapportera sitt miljöarbete till regeringen och Naturvårdsverket. Högskolans rapporter från den senaste treårsperioden finns listade nedan. Se även intern redovisning av måluppfyllelse samt utdrag ur högskolans årsredovisning.

Interna rapporter och utvärderingar

Externa rapporter och utvärderingar

Naturvårdsverket

Universitetskanslersämbetets tematiska utvärdering av hållbar utveckling

Publikationer

The University of Borås as a sustainable university, 2015, Nolin, Jan och Brorström Björn (fulltext pdf)
Hållbar framtid: en seminarieserie om hållbart företagande, 2015, Brorström, Björn et al.(fulltext pdf)
Hållbar utveckling på Högskolan i Borås: en utvärdering, 2016, Påhlsson, Birgitta (pdf)
Re: en ny samhällssektor spirar, 2016, Persson, Nils-Krister et al. (fulltext pdf)