Huvudmeny

Lika villkor

Högskolan i Borås ska vara en attraktiv, kreativ, öppen, trygg och jämlik arbets- och studieplats där vi alla tillsammans tar ansvar för framtiden.  Det som värdesätts är det vi gör, inte vilka vi är eller vilken bakgrund vi har. 

Lika villkor, det vill säga lika möjligheter, rättigheter och skyldigheter för alla oavsett kön, könsöverskridande identitet, etnicitet, kulturell eller religiös bakgrund, eventuell funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, är en del av arbetet med hållbar samhällsutveckling där demokrati, mänskliga rättigheter och rättvisa är övergripande begrepp som ska genomsyra all verksamhet på högskolan.

Mer om arbetet för lika villkor