Huvudmeny

Lönepolitik

Högskolans har en gemensam lönepolitik för all personal. Den tar hänsyn till verksamhetens skiftande behov och rådande ekonomiska förutsättningar. Lönerna ska vara individuellt bestämda, såvida inte arbetsgivaren och lokal  fackliga organisation funnit skäl att avtala om annat för vissa grupper. Högskolans lönepolitik ska vara långsiktig och tydlig.

Samtliga medarbetare ska känna till de bedömningsgrunder som tillämpas inom högskolan samt ha kännedom om utgångspunkter och grunder för lönesättning och vad hon eller han kan göra för att påverka sin lön.

En förutsättning för en effektiv verksamhet är att högskolan kan säkerställa kompetensförsörjning genom att rekrytera, motivera, utveckla och behålla den personal som behövs. Lönesättningen är ett av flera medel att styra verksamheten mot uppsatta mål och motivera medarbetare till goda arbetsprestationer och vilja till utveckling. Likvärdiga arbetsuppgifter, som utförs på likvärdigt sätt, ska lönesättas lika, såvida det inte finns saklig grund för annat.

Högskolan verkar för jämställda löner genom att lönekartläggning med tillhörande handlingsplan enligt Diskrimineringslagen görs inför varje löneöversyn.