Huvudmeny

Kvalitetsarbete

Uppföljning och kvalitetssäkring av högskolans utbildningar genomförs kontinuerligt. Förutom den kvalitetssäkrande process där utbildningar utvecklas och revideras med stöd av högskolans nämnder, genomförs också alumnundersökningar, programutvärderingar, kursutvärderingar, medarbetareundersökningar, samt en studentbarometer. En systematisk uppföljning och utveckling av verksamheterna pågår genom ett årligt arbete med verksamhetsplaner, verksamhetsberättelser och handlingsplaner. Dessutom undergår utbildningar och kurser regelbundna externa granskningar.

Ansvariga för uppföljning och utvärdering är verksamhetsansvariga vid lärosätet men kvalitetssamordnarna samordnar och stödjer kvalitetsarbetet  Högskolans controllers och samordnare för Hållbar Utveckling och Lika Villkor på rektors nivå och vid akademier och enheten för verksamhetsstöd stödjer ledningen vid verksamheten i arbetet med verksamhetsplaner och handlingsplaner.

Utveckling av utbildningar och kurser

Alla kurser som erbjuds vid högskolan ska utvärderas, och en kursrapport om utvärderingen ska tillgängliggöras. Till hjälp för arbetet med kursutvärdering finns Policy för kursutvärderingsarbetet (pdf) vid högskolan. I policyn återfinns en handlingsplan för såväl kursvärdering, kursutvärdering som kursrapportering.

Den kontinuerliga processen med att initiera och utveckla utbildningar vid högskolan beskrivs mer i detalj i processbeskrivningen för anställda vid högskolan.

Intern uppföljning av utbildningar

Under 2013 granskades sammanlagt 21 utbildningar på grund- och avancerad nivå vid fem av högskolans dåvarande sex institutioner av Forsknings- och utbildningsnämnden samt nämnden för Konstnärlig Utbildning och Forskning i en omfattande utvärdering som inkluderat självvärderingar och i de flesta fall högskoleövergripande audits. Auditgrupper bestående av representanter från alla deltagande institutioner och högskolans olika personalkategorier, samt en studentrepresentant, har i heldagsmöten med ansvariga och studenter för de granskade utbildningar diskuterat styrkor och svagheter i utbildningarna. Deras sammanfattande bedömning tillsammans med en analys av självvärderingarna har legat till grund för nämndens beslut om kvaliteten och för ett utvecklingsarbete i alla granskade utbildningar. 2015 följde kvalitetssamordnarna upp utvecklingsarbetet.

Under 2014 och 2015 undergick högskolans samtliga fyra forskarutbildningar en liknande granskning under ledning av högskolans vice rektor för forskning och forskarutbildning. Också denna gång följdes självvärderingar författade av ansvariga för forskarutbildningarna av högskoleövergripande audits. Förutom en bred representation av högskolans medarbetare ingick denna gång också internationella ämnesexperter i auditgrupperna.

Under 2016 pågår en granskning av högskolans lärarutbildningar. Också denna gång utgörs utvärderingen av en självvärdering som följs av en audit och bedömargruppen består av medarbetare från högskolan, studentrepresentanter, ämnesexperter från andra universitet i Sverige samt representanter för arbetslivet. Förutom självvärderingen och intervjuer ingår också examensarbeten som underlag i granskningen. Granskningen kommer att avslutas under hösten 2016.

Här återfinns resultat av de avslutade interna granskningarna:

Rapport om utbildningar på grund- och avancerad nivå till Forsknings- och Utbildningsnämnden (pdf)

Rapport om uppföljningen av utvecklingsarbete 2015 (pdf)

Rapport om granskningen av forskarutbildningarna (pdf)

Externa granskningar

Universitetskanslersämbetet har mellan 2011 och 2014 utvärderat totalt 37 utbildningar som tillsammans leder fram till 31 examina på grund- eller avancerad nivå vid högskolan. Universitetskanslersämbetets bedömningar av dessa utbildningar återfinns i deras databas Resultatsök

I de fall där Universitetskanslersämbetet har gjort bedömningen att någon utbildning inte uppfyllde examensmålen ska högskolan inom ett år återkomma till Universitetskanslersämbetet med en rapport om vilka åtgärder som har genomförts. För högskolan i Borås har det gällt kandidatutbildningen i informatik som utvärderades 2012, högskoleingenjörsutbildningarna i maskinteknik (produktutveckling), byggteknik och industriell ekonomi som utvärderades 2013 samt specialistsjuksköterskeutbildningarna med inriktning anestesi och intensivvård som utvärderades 2014. Högskolans utvecklingsarbete och åtgärdsrapporter har lett till att samtliga utbildningar numera bedöms hålla hög kvalitet.

Oavsett betyg arbetar alla utbildningsansvariga vid högskolan med utvecklingsarbete efter bedömningen har avslutats, i enlighet med styrdokumentet Riktlinjer för genomförande och uppföljning av Universitetskanslersämbetets utvärderingar av examen vid Högskolan i Borås (pdf).

Från och med 2016 ansvarar lärosätena själva för att utvärderingar av utbildningars kvalitet och studenters måluppfyllelse görs medan Universitetskanslersämbetet granskar lärosätenas kvalitetssäkringssystem samt utför granskningar av vissa utbildningar som leder till legitimering, såsom lärarutbildningar.

Uppföljning och utveckling av högskolans systematiska kvalitetsarbete

 

Kvalitetsarbetsinventering

Som en del av högskolans verksamhetsstyrning har det mellan 2009 och 2012 årligen genomförts en kvalitetsarbetsinventering, med syfte att ge såväl ledningen som ansvariga medarbetare en samlad och översiktlig bild av det systematiska kvalitetsarbetet som ständigt pågår vid högskolan. Inventeringsresultatet utgör en hjälp i arbetet med kommande periods verksamhetsplan.

Högskoleverkets granskning av kvalitetsarbete 2009

Högskolan i Borås kvalitetsarbete granskades för sista gången under 2009. Målet för granskningen av lärosätenas kvalitetsarbete var att utveckla en kultur där systematiskt kvalitetsarbete ses som en viktig och naturlig del av det vardagliga arbetet vid lärosätet. 2009-06-05 levererades högskolans självvärderingsrapport till Högskoleverket och granskningsgruppen och i mars 2010 offentliggjordes HSV:s rapport.

Förnyade granskningar av lärosätenas kvalitetsarbete kommer att genomföras av Universitetskanslersämbetet med start 2018.

Utredning av en modell för kvalitetssäkring av utbildningar vid Högskolan i Borås

Under 2015 startades en översyn av högskolans kvalitetsarbete med fokus på kvalitetssäkring av utbildningar och en utredning av en modell för kvalitetssäkring som är i enlighet med högskolans nuvarande organisation och med nya nationella och internationella ramar. Översynen resulterade i en rapport 2015 och ett fortsatt utvecklingsarbete under 2016.Bland annat genomfördes en workshop om kvalitetssäkring med högskolans chefer och utbildningsansvariga i februari 2015.

Rapport om utredningen 2015 (pdf)

Nyheter om utvecklingsarbetet: