Huvudmeny

Didetik och videopaper

Projektets syfte är att undersöka konsekvenserna av en utveckling och utökning av användningen av videopapers i lärarutbildningen mot förskola och grundskola.

Det har funnits tidigare projekt kring videopapers inom den pedagogiska institutionen och det har kontinuerligt använts i ett fåtal ämnesdidaktiska kurser i inriktningen för ämneslärare. I utvärderingar av användningen av videopapers har reaktionerna från studenterna varit positiva. De upplever exempelvis att de får syn på aspekter av sin undervisning som de inte fått tidigare. Videopapers är ett sätt att dokumentera undervisning som kan stärka och stimulera ett reflektivt lärande där reflektionen både fördjupas och breddas.

Nu vill vi utöka användningen genom att pröva inom fler program och genom att tillföra etiken utifrån en didaktisk modell kallad Didetik. Forskning om etikens betydelse i undervisning visar att etiken ofta är osynlig och utövas omedvetet utan att bygga på kunskap. Videopapers kan vara ett sätt att synliggöra etikens betydelse i undervisningen och medvetandegöra studenterna kring hur de agerar. Förutom möjligheten att synliggöra så kallad tyst kunskap kan videopapers även ses som en möjlighet att sammanföra teori och praktik i användning vid uppföljningar av verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Sammanförandet av teori och praktik är ett av de grundläggande problem som lärarutbildningar i allmänhet brottas med. Sammanfattningsvis kan dokumentationen via videopapers möjliggöra fördjupad och breddad reflektion över studentens praktik, en integrering av teori och praktik samt verbalisering av så kallad tyst kunskap, i detta fall främst den etiska dimensionen av undervisning.

Finansiärer