Huvudmeny

Sjuksköterskans patientnära ledarskap i kommunens äldreomsorg.

Startdatum

2017-09-01

Slutdatum

2022-09-01

Sverige och världen står inför utmaningen att andelen äldre människor, 65 år och över, med vårdbehov ökar. För en god och säker vård behövs kunskap om hur vårdrelaterade fenomen uppfattas och förstås av patienter och deras anhöriga, vilket i sin tur innebär etiska dilemman. I sjuksköterskans patientnära ledarskap kan det vara problematiskt att tillfredsställa enskilda individers eller patientgruppers behov och samtidigt tillgodose samhällets krav på evidens, standardisering och kostnadseffektivitet.

Syftet med projektet är att utforska vad sjuksköterskor behöver, i dag och i framtiden för att leda patientnära vård för äldre människor på ett hållbart sätt.

Projektets betydelse är att få ökad kunskap om betydelsen av sjuksköterskans patientnära ledarskap som förutsättning för framgångsrikt och hållbart genomförande av en förebyggande vårdprocess och en stödjande organisation, för att uppnå lärande och kvalitetsförbättring. Det kan även vara av betydelse för ett värdigt liv för äldre människor och anhöriga samt för vårdpersonalens välbefinnande, vilket är centralt inom vårdvetenskap.

Områden

Forskargrupper

Finansiärer