Huvudmeny
Bild på böcker

Uppdrag

RuC vid Högskolan i Borås erbjuder kompetensutveckling och uppdragsutbildningar inom områdena skolutveckling och organisations- och personalfrågor.

Inom de olika områdena finns det möjlighet att köpa enstaka platser i ordinarie utbildningsprogram. I flertalet av de kurser som ges inom utbildningsprogrammen vid Högskolan i Borås kan skolor, förskolor och andra organisationer köpa utbildningsplatser.

RuC genomför även kompetensutvecklingsinsatser på uppdrag av olika skolhuvudmän. Exempel på sådana insatser är:

  • Pedagogisk dokumentation i förskolan
  • Reggio Emilia pedagogik i förskolan
  • Konflikthantering
  • Kollegial handledning
  • Mentorsutbildning
  • Handledning för IT-pedagoger
  • Ledarskap och organisation
  • Etik

Skolutveckling genom ömsesidig samverkan

Högskolan i Borås och Sjuhärads kommuner har tecknat två avsiktsförklaringar som handlar om att fördjupa samverkan inom områdena verksamhetsförlagd utbildning (VFU), examensarbeten, utbytestjänstgöring, forskarutbildade lärare, kompetensutveckling och övrig kursverksamhet.