Huvudmeny

Bedömning

Bakgrund

Under 2008 har en arbetsgrupp med representanter från Herrljunga, Svenljunga, Tranemo och Vårgårda kommuner samt Högskolan i Borås diskuterat frågor där elevernas resultat kring nationella prov och betyg stått i fokus. Utgångspunkten är att de fyra kommunerna, trots likheter vad avser storlek, befolkningsstruktur, arbetsmarknad m.m. uppvisar avsevärda skillnader när det gäller elevernas prestationer. Dessa frågor har bedömts så intressanta att arbeta vidare med att ett samarbetsavtal slutits mellan kommunerna och Högskolan i Borås. Syftet är att inom ett treårigt Forsknings- och utvecklingsprojekt arbeta med dessa frågor för att därigenom utveckla skolornas arbete med frågor som rör lärande och bedömning.

Syfte

Syftet med projektet är att utforska, förändra och utveckla den pedagogiska verksamheten med avsikt att optimera betingelserna för lärarnas bedömning liksom för elevernas lärande med därpå följande förbättrade elevresultat.

Beskrivning

Projektet är treårigt och involverar fyra kommuners 7-10-skolor.

Delmål

 • lärarna beskriver, analyserar och kommunicerar val av bedömningsformer utifrån relevant ämnesdidaktisk teori
 • lärarna beskriver, analyserar och kommunicerar pedagogiska val utifrån relevant ämnesdidaktisk teori
 • lärarna exemplifierar konsekvenser av olika pedagogiska val och drar slutsatser kring dessa med hänsyn tagen till klass, kön och etnicitet
 • lärarna beskriver utifrån ämnesdidaktisk teori vad som vanligen uppfattas som ämnesspecifikt och ämnesöverskridande
 • lärarna drar slutsatser utifrån olika former av bedömning, pedagogiska val och dess konsekvenser i sin egen praxis.

Projektet har ett hållbarhetsperspektiv med avseende på att

 • de aktuella lärarna ges en ökad medvetandegrad för att också kunna bli pionjärer i det kommande mål- och betygssystemet
 • en ökad medvetandegrad också kan kommuniceras till föräldrar
 • ett framåtsyftande nätverk kommer till stånd

Organisation

Under projekttiden kommer förändringar att ske i det nationella mål- och betygssystemet. Det föranleder att projektet byggs upp på det viset att ny kunskap som projektet bidrar med är omsättningsbart i kommande former av pedagogisk verksamhet. Därför löper projektet delvis parallellt med implementeringen av Skola 2011.

Deltagare

 • Lärare i de fyra kommunerna Herrljunga, Svenljunga, Tranemo och Vårgårda.
 • Rektorer i de fyra kommunerna Herrljunga, Svenljunga, Tranemo och Vårgårda.
 • Utvecklingsledarna Roger Jansson, Ulf Jogbratt, Cilla Larsson och Maria Nord.
 • Elever i år 7-10 i de fyra kommunerna Herrljunga, Svenljunga, Tranemo och Vårgårda.
 • Ulf Jogbratt, kontaktlänk mellan Högskolan och utvecklingsledarna vid behov.
 • Forskare Anita Norlund, lektor, Högskolan i Borås (ingår även i utmanargruppen).
 • Utmanare Jörgen Dimenäs, lektor. Utmanare Kerstin Kolback, adjunkt. Utmanare Christer Wede, adjunkt. Samtliga från Högskolan i Borås.
 • Professor Bengt Persson, Högskolan i Borås, senior adviser.
 • Masterstudenter från Högskolan i Borås.

Lärarna är huvudaktörer. Styrgruppen består av utvecklingsledare, utmanare och forskare. Utmanare arbetar nära utvecklingsledare.

 • Källor och litteraturtips
 • Läs hela projektplanen för Bedömning