Huvudmeny

Nyanländas lärande

 

Nyanlända elever har svårare att nå kunskapskraven i skolan. Det är framförallt de elever som kommit sent till Sverige som har svårt att nå kunskapskraven. Med det här som bakgrund har regeringen gett Skolverket i uppdrag att genomföra insatser med målsättningen att öka måluppfyllelsen för elever med annat modersmål än svenska.

 Källa: Skolverket

Seminarieserie hösten 2013

Göteborgs universitet och Högskolan i Borås har tillsammans fått i uppdrag av Skolverket att genomföra en seminarieserie med fokus på nyanländas lärande. Syftet med seminarieserien är att ta del av aktuell forskning och praktiska exempel från olika skolverksamheter med fokus på nyanländas lärande. Seminarieserien vänder sig till utbildningschefer, skolchefer och rektorer samt utvecklingsledare. Serien består av två seminarietillfällen under hösten 2013, den 1 oktober samt den 12 november. Ingen kostnad tas ut för seminarierna.

Mer om skolverkets uppdrag

Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att genomföra integrationsinsatser i skolan. En del i detta uppdrag är att erbjuda kompetensutvecklingsinsatser för både rektorer och lärare. Under 2014 planerar Skolverket att erbjuda olika kompetensutvecklingsinsatser för skolans personal med fokus på nyanländas lärande. Information om kommande insatser kommer längre fram.