Huvudmeny

Projekt utländska akademiker

Övergripande målsättning för Projekt utländska akademiker 

Nyanlända personer med akademisk utbildning och utomnordisk bakgrund ska ha möjlighet att inom sex månader efter erhållet uppehållstillstånd ha fått sin kompetens bedömd, samt inom tre år även kompletterad – oavsett var i Västsverige man bor och konjunkturläget på arbetsmarknaden. På längre sikt ska den övergripande målsättningen kunna gälla nationellt.

Sex projektmål

  1. Yrkesrelaterad information om möjligheter till studier och arbete i Sverige ska finnas tillgänglig för nyanlända kvinnor och män med utomnordisk bakgrund, såväl flyktingar som övriga invandrare. Inom tre månader efter erhållet uppehållstillstånd ska de även erbjudas kartläggning och bedömning av utbildning och arbetslivserfarenhet.
  2. Personer som efter kartläggning och bedömning av kompetens är aktuella för komplettering ska inom ett år erbjudas plats inom Projekt utländska akademiker eller annan kompetenshöjande utbildning.
  3. Minst 70 procent av deltagarna som genomgår en kompletterande utbildningsinsats ska i första hand vara i arbete motsvarande tidigare utbildning och yrkeserfarenhet, i andra hand vara i arbete med utvecklingsmöjligheter inom ett relevant yrkesområde inom sex månader efter utbildningsinsatsens slut.
  4. Resterande deltagare går vidare till annan utbildning eller arbete inom nio månader efter utbildningsinsatsens slut. Ett visst antal kommer att avbryta utbildningen av olika skäl. För samtliga deltagare som fullföljer utbildningsinsatsen utarbetas en individuell handlingsplan med tydliga målsättningar.
  5. Andelen kvinnor och män i projektet som helhet och i utbildningsinsatserna ska vara jämnt fördelad (mer än 40 procent respektive mindre än 60 procent)
  6. Projektdeltagarnas känsla av sammanhang i det svenska samhället ska ha ökat efter genomgången utbildningsinsats.

Projektet ska även leva upp till de kvantifierade mål som anges i Regional plan för Socialfonden i Västsverige 2007–2013:

  • På kort sikt ska andelen deltagare i arbete, 90 dagar efter avslutat projekt, vara minst 10 procentenheter högre än det viktade genomsnittliga resultatet för gruppen ”särskilt anställningsstöd och förberedande utbildning”.
  • Antalet deltagare som efter avslutat projekt har fått arbete eller upplever att deras möjligheter att få arbete ska ha ökat.

Vill du veta mer om Projekt Utländska Akademiker? Besök www.utlandskaakademiker.se 

Kontakt

Annika Malm, projektledare, annika.malm@hb.se
Lennart Svanberg, kontaktperson, lennart.svanberg@arbetsformedlingen.se 
Gun Höglind, studievägledare, gun.hoglind@hb.se