Huvudmeny

TRULS-projektet

Arbetstidsprojekt inom Skövde kommun.

Syfte med projektet

Det övergripande syftet är att öka elevernas måluppfyllelse och att skapa en bättre arbetsmiljö för lärarna. I utvecklingsarbetet är avsikten att kombinera erfarenhetsbaserad kunskap med hög vetenskaplig nivå. Utvecklingsarbetet ska få till stånd en positiv utvecklingsspiral inom utbildning i Skövde kommun.

Målsättning (enligt upprättat kollektivavtal):

  • Ge lärarna verktyg för att förbättra resultat och öka elevernas måluppfyllelse
  • Bidra till att skapa en bättre arbetsmiljö för lärarna
  • Bidra till att utveckla effektivare arbetsorganisationer utifrån elevernas behov
  • Bidra till att utveckla nya metoder för elevernas lärande
  • Bidra till att skapa bättre förutsättning till gemensam kompetensutveckling och planering

Om uppdraget

I uppdraget, som har en aktionsorienterad ansats, ingår att följa – stödja – påverka utvecklingsarbetet inom arbetslagen.

Insatserna ska bidra till att etablera en lärande organisation där nyckelord som samverkan, identifiering av gemensamma arbetsuppgifter och pedagogiska samtal ges innebörder och lägger en grund för uppföljnings- och utvärderingsbara verksamhetsidéer i de berörda arbetslagen.

Kommunikation sker via Adobe Connect Pro, First Class och via gruppmöten, seminarier och utbildningsträffar.

Formativ utvärdering sker under utvecklingsarbetets gång.

Mötesformer:

  • Projekteringsträffar med styrgruppen/projektledningsgrupp
  • Styrgruppsmöten
  • Träffar med rektorerna
  • Träffar med arbetslagsledarna

Projekttiden är från 22 maj 2012 till den 30 juni 2015.

Kontakt

Processhandledare

Christer Wede
universitetsadjunkt
Högskolan i Borås

Processledare

Eva-Gun Schentz
Rektor och förskolechef
Lerdala/Timmersdalaenheten, Skövde kommun