Huvudmeny

Validering inom Lärarlyftet

Denna information riktar sig till dig som är antagen till någon av kurserna vid Högskolan i Borås inom Lärarlyftet.

Från och med höstterminen 2015 har du möjlighet att ansöka om validering av dina befintliga kunskaper och färdigheter i relation till kursens lärandemål.

Nedan finner du information om vad validering innebär och hur du ansöker om validering, hur valideringsprocessen går till och vart du vänder dig om du har några frågor. Högskolan i Borås använder det digitala systemet Valda för ansökan om validering.

Vad validering innebär

En validering innebär att det både görs en kartläggning av dina befintliga kunskaper och färdigheter och en bedömning av desamma. Det spelar ingen roll var du förvärvat dina kunskaper och färdigheter, huvudsaken är att du kan styrka dem.

Syftet med en validering är att bedöma om tillgodoräknande av hela eller delar av lärarlyftskursen är möjlig, d v s om du inte behöver läsa hela eller delar av kursen. Bedömningen görs i förhållande till fastställda kriterier, i detta sammanhang lärandemålen i lärarlyftskursen. Lärandemålen anger det du ska kunna efter att du fullföljt kursen. Tillgodoräknande är endast möjligt om dina kunskaper och färdigheter bedöms motsvara de krav som ställs i kursens lärandemål.

Validering erbjuds som en möjlighet och det är frivilligt för dig som antagits till kursen att ansöka om validering.

Lärandemål

Bedömning i valideringsprocessen görs i förhållande till de fastställda lärandemålen inom respektive lärarlyftskurs. Det vill säga i förhållande till det du ska lära dig genom att läsa kursen. Du kan ansöka om validering av ett, flera eller alla kursens lärandemål.

Se kursplanen i Valda för att läsa vilka lärandemål som ingår i kursen (kallas mål i kursplanen)

Ansökan om validering

Här kan du ansöka om validering

Följ länken för att ansöka i det digitala systemet. Här finns också formuläret ”Anställningsintyg” som du kan fylla i och bilägga ansökan om du saknar intyg för någon yrkesverksamhet som du vill stödja din ansökan på.

I ansökan fyller du i dina personuppgifter och vilka lärandemål inom lärarlyftskursen du vill ansöka om att få validerade för tillgodoräknande. Du anger också den yrkesverksamhet, högskoleutbildning, övrig utbildning och verksamhet där du utvecklat de kunskaper och färdigheter som gör att du uppfyller sagda lärandemål. Allt du anger behöver styrkas, t ex med en beskrivning av din reella kompetens, tjänstgöringsintyg, omdömen, betyg, rekommendationer, arbetsbeskrivning, studieintyg, kursplan, diplom etc. Ladda upp dina dokument i Valda.

Vi vill ha din ansökan så fort som möjligt efter att du fått ditt antagningsbesked.

Valideringsprocessen

Så snart vi tagit emot din ansökan inleds en process där du har kontakt med oss i följande skeden:

♦        Du får bekräftelse på att vi tagit emot din ansökan om validering.

♦        Om komplettering och/eller förtydligande av ansökan behövs kontaktar vi dig.

♦        Om ytterligare underlag behövs för att vi ska kunna göra en väl underbyggd bedömning så erbjuds du tillfälle att styrka dina kunskaper och färdigheter. Beroende av vilka kunskaper och färdigheter som behöver styrkas kan du erbjudas t ex bedömningssamtal, praktiskt eller teoretiskt prov, besök av vår bedömare i din verksamhet eller dylikt.

♦        Du meddelas beslut om du behöver läsa hela eller enbart delar av kursen (och vad som i så fall tillgodoräknats). Beslutet går inte att överklaga.

Tidsplan

I normalläget brukar en validerings och bedömningsprocess ta ca tre veckor men beroende på om kompletterande uppgifter behövs kan det ta längre tid. Eftersträvansvärt är att beslut om tillgodoräknande är fattat innan kursstart.

Individuell studieplan

Om valideringen resulterar i ett tillgodoräknande och du inte behöver delta eller examineras i delar av kursen så kommer du att informeras om vilka studier som återstår för just dig. Återstående studier följer ordinarie schemaläggning. Om kursen är uppdelad i flera delkurser och du t ex enbart ska fullfölja den sista delkursen måste du vänta tills den startar enligt ordinarie schema.

Vill du fråga något?

Studievägledare Susanne Fogelkvist, eller samordnare för reell kompetens Annika Malm, eller administratör i det digitala systemet Valda Ewa Rolling.