Huvudmeny

Om VFU

Här finner du som är student, VFU-lärare eller VFU-samordnare beskrivningar av rutiner som berör arbete med verksamhetsförlagd utbildning samt riktlinjer för verksamehten.

Rutiner och riktlinjer

Hoppa till:

Studenten har ansvar för
Samarbetspartner har ansvar för

VFU-samordnare har ansvar för

VFU-lärare har ansvar för

Högskolan i Borås har ansvar för

VFU-teamet har ansvar för

Rutin för VFU-dokumentation

Rutin för områdesdag

Rutin för fältdagar

Rutin för tilldelning av VFU-område

Rutin för överlämnande av dokument till Högskolan i Borås

Krav för fullgjord närvaroplikt

För mer utförlig information se VFU-handboken (pdf)
Saknar du äldre innehåll? Klicka här (pdf)


Studenten har ansvar för

 • att vid studiestart överlämna en korrekt ifylld Blankett områdesval till Högskolan i Borås.
 • att ansöka om brottsregisterutdrag samt visa brottsregisterutdraget för rektor eller förskolechef vid varje placering.
 • att VFU-dokumentationen i sin helhet används vid alla tillfällen för verksamhetsförlagd utbildning inom lärarutbildningarna vid Högskolan i Borås.
 • att kontakta berörd VFU-lärare inför varje VFU-period.
 • att förmedla information från kursansvarig till VFU-lärare samt delge VFU-lärare aktuell kursplan och VFU-dokumentationen i sin helhet.
 • att i samråd med VFU-lärare planera, genomföra, utvärdera och dokumentera den verksamhetsförlagda utbildningen.
 • att meddela VFU-lärare vid frånvaro och i samråd med VFU-lärare planera tillfälle då frånvaro kompletteras.
 • att efter genomförd verksamhetsförlagd utbildning överlämna ett korrekt ifyllt och för kursen aktuellt Bedömningsformulär för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) till Högskolan i Borås.
 • att korrekt ifylld Närvaroblankett områdesdag eller Närvaro komplettering områdesdag överlämnas till Högskolan i Borås.
 • att i de fall ingen områdesdag organiseras kontakta VFU-samordnare för att planera närvaro vid ordinarie placering.
 • att vid frånvaro från områdesdag kontakta VFU-lärare för att planera och genomföra en dags verksamhetsförlagd utbildning vid ordinarie placering.
 • att vid underkänd verksamhetsförlagd utbildning omregistrera sig på aktuell kurs och genomföra om-VFU.

Samarbetspartner har ansvar för

 • att utse VFU-samordnare med pedagogisk kompetens.
 • att introducera nya studenter.
 • att tillhandahålla platser för verksamhetsförlagd utbildning.
 • att genom att avsätta tid och resurser ge VFU-lärare möjlighet att uppfylla VFU-läraruppdraget.
 • att anordna en områdesdag per termin.

VFU-samordnare har ansvar för

 • att i nödvändig utsträckning kommunicera med Högskolan i Borås.
 • att enligt de placeringsdirektiv som meddelas av Högskolan i Borås placera studenter på områdets enheter.
 • att meddela platsöversikt till respektive enhet samt till Högskolan i Borås inom en genom avtal överenskommen tidsram.
 • att förmedla information mellan partnersområdet, områdets enheter och Högskolan i Borås.
 • att skyndsamt meddela Högskolan i Borås om studenten ogiltigt uteblir från placeringen under den verksamhetsförlagda utbildningen.

VFU-lärare har ansvar för

 • att ta del av studentens VFU-dokumentation samt information från VFU-samordnare och Högskolan i Borås.
 • att i samråd med studenten planera, genomföra, utvärdera och dokumentera den verksamhetsförlagda utbildningen.
 • att genom kommentarer gjorda med utgångspunkt i för kursen aktuella kriterier och kursmål motivera studentens uppvisade måluppfyllelse i för kursen aktuellt Bedömningsformulär för verksamhetsförlagd utbildning (VFU).
 • att skyndsamt meddela VFU-samordnare om studenten ogiltigt uteblir från placeringen under den verksamhetsförlagda utbildningen.
 • i ett tidigt skede meddela kursansvarig då studenten uppvisar tveksam måluppfyllelse.

Högskolan i Borås har ansvar för

 • lärarutbildningarna, examinationer, information och utvärdering.
 • att regelbundet anordna VFU-konferenser och seminarier.
 • att anordna handledningsutbildning samt erbjuda föreläsningar.
 • att avsätta medel för att bedriva utvecklingsarbete inom den verksamhetsförlagda utbildningen.

VFU-teamet har ansvar för

 • intern och extern information och kommunikation som berör den operativa samordningen av verksamhetsförlagd utbildning inom lärarutbildningarna.
 • den operativa samordningen av platsbokning och utbetalning av ersättning till samarbetspartner.
 • att boka platser för verksamhetsförlagd utbildning inom en genom avtal överenskommen tidsram.
 • att meddela studenter om placeringar vid terminsstart.
 • att kvalitetssäkra den interna VFU-organisationen vid Högskolan i Borås.
 • att publicera inbjudan till områdesdagar.

 

Rutinbeskrivningar

Rutin för VFU-dokumentation

VFU-dokumentationen tillhör studenten och bildar ett samlingsdokument för all dokumentation av verksamhetsförlagd utbildning under lärarutbildningarna vid Högskolan i Borås. Studenten skall skriva ut och samla all dokumentation som berör den verksamhetsförlagda utbildningen i VFU-dokumentationen. Inför varje kurs där verksamhetsförlagd utbildning ingår skall aktuella dokument skrivas ut och läggas till i VFU-dokumentationen.

VFU-dokumentationen skall bestå av

 • ett försättsblad som skrivs ut inför utbildningens första VFU-period.
 • bedömningsformulär för varje kurs där verksamhetsförlagd utbildning ingår.
 • matris för U/G/VG för de kurser där den verksamhetsförlagda utbildningen omfattas av betyget VG.
 • närvaroblanketter för samtliga fältdagar och områdesdagar. 

VFU-dokumentationen i sin helhet skall användas som underlag för handledning, planering och utvärdering vid varje VFU-period.


Rutin för områdesdag

Partnerområde

 • Skapar ett program för en hel- eller halvdag.
 • Delger VFU-teamet inbjudan till områdesdagen.
 • Bereder möjlighet för studenten att närvara vid ordinarie placering i de fall inget annat innehåll planerats för områdesdagen.
 • Förser studenterna med Närvaroblankett områdesdag.

Student

 • Fullgör sin närvaroplikt genom att närvara vid områdesdagen.
 • Kontaktar samordnare för att planera närvaro vid ordinarie placering i de fall inget annat innehåll planerats för områdesdagen.
 • Tar vid frånvaro från områdesdagen kontakt med VFU-lärare för att planera och utföra en dags verksamhetsförlagd utbildning vid ordinarie placering.
 • Ansvarar för att korrekt ifylld Närvaroblankett områdesdag eller Närvaroblankett komplettering områdesdag överlämnas till Högskolan i Borås.

VFU-team

 • Publicerar inbjudan till områdesdagen.
 • Delger Partnerområde Närvaroblankett områdesdag.

Rutin för fältdagar

 • Vid fältdagar finns inga krav på handledningssamtal eller kommentarer från VFU-lärare gällande studentens uppvisade färdigheter och förmågor.

Kursansvarig

 • Ansvarar för planering och utvärdering av fältdagar.
 • Förmedlar information och instruktioner gällande fältdagar till studenter samt till VFU-team.

Student

 • Förmedlar information och instruktioner gällande fältdagar till berörd VFU-lärare.
 • Kontaktar berörd VFU-lärare för planering av fältdagar.
 • Planerar och genomför i samråd med VFU-lärare fältdagarna enligt instruktioner från kursansvarig.
 • Ansvarar för att korrekt ifylld Närvaroblankett fältdagar överlämnas till Högskolan i Borås.

Rutin för tilldelning av VFU-område

 • Blankett områdesval används som underlag när studenten tilldelas ett område för genomförande av verksamhetsförlagd utbildning.
 • Studenten tillhör samma område under hela utbildningen.

Rutin för överlämnande av dokument till Högskolan i Borås

 • Ifyllda blanketter och formulär scannas/fotograferas och laddas upp i inlämningsporten för VFU i kursens Pingpong-aktivitet.

Krav för fullgjord närvaroplikt

Verksamhetsförlagd utbildning

 • Närvaro vid placeringen under VFU-perioden är obligatorisk.
 • För godkänd närvaro skall studenten genomföra 35 timmar (per hel vecka) verksamhetsförlagd utbildning vid placeringen fördelat på samtliga arbetsdagar under VFU-perioden.
 • Fullgjord närvaroplikt styrks via ett korrekt ifyllt och för kursen aktuellt Bedömningsformulär för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som skall överlämnas till Högskolan i Borås.

Områdesdag

 • Närvaro vid områdesdag är obligatorisk (frånvaro kompletteras med genomförande av en (1) dags verksamhetsförlagd utbildning vid ordinarie placering).
 • Fullgjord närvaroplikt styrks via en korrekt ifylld Närvaroblankett områdesdag eller Närvaroblankett komplettering områdesdag som skall överlämnas till Högskolan i Borås.

Fältdagar

 • Närvaro vid fältdagar är obligatorisk.
 • För godkänd närvaro skall sju (7) timmars verksamhetsförlagd utbildning genomföras under varje fältdag.
 • Fullgjord närvaroplikt styrks via en korrekt ifylld Närvaroblankett fältdagar som skall överlämnas till Högskolan i Borås.