Om VFU - Högskolan i Borås
Huvudmeny

Om VFU

Här finner du som är student, VFU-lärare eller VFU-samordnare beskrivningar av rutiner som berör arbete med verksamhetsförlagd utbildning samt riktlinjer för verksamehten.

Rutiner och riktlinjer

Hoppa till:

Studenten har ansvar för
Samarbetspartner har ansvar för

VFU-samordnare har ansvar för

VFU-lärare har ansvar för

Högskolan i Borås har ansvar för

Rutin för VFU-dokumentation

Rutin för områdesdag

Rutin för fältdagar

Rutin för tilldelning av VFU-område

Rutin för överlämnande av dokument till Högskolan i Borås

Krav för fullgjord närvaroplikt

För mer utförlig information se VFU-handboken (pdf)
Saknar du äldre innehåll? Klicka här (pdf)


Studenten har ansvar för

 • att vid studiestart överlämna en korrekt ifylld Blankett områdesval till Högskolan i Borås.
 • att ansöka om brottsregisterutdrag samt visa brottsregisterutdraget för rektor eller förskolechef vid varje placering. Studenten äger dokumentet och skall inte lämna ifrån sig originalet.
 • att VFU-dokumentationen i sin helhet används vid alla tillfällen för verksamhetsförlagd utbildning inom lärarutbildningarna vid Högskolan i Borås.
 • att kontakta berörd VFU-lärare inför varje VFU-period.
 • att förmedla information från kursansvarig till VFU-lärare samt delge VFU-lärare aktuell kursplan, VFU-dokumentationen i sin helhet samt VFU-handboken.
 • sin egen kunskapsutveckling och tar under VFU egna initiativ och ansvar för att få en så rik erfarenhet som möjligt, vilket inkluderar såväl undervisning som lärararbetets övriga arbetsuppgifter. Detta kräver ett aktivt deltagande under VFU-perioden.
 • att i samråd med VFU-lärare planera, genomföra, utvärdera och dokumentera den verksamhetsförlagda utbildningen.
 • att meddela VFU-lärare vid frånvaro och i samråd med VFU-lärare planera tillfälle då frånvaro kompletteras.
 • att efter genomförd verksamhetsförlagd utbildning överlämna ett korrekt ifyllt och för kursen aktuellt Bedömningsunderlag för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) till Högskolan i Borås.
 • att korrekt ifylld Närvaroblankett områdesdag eller Närvaro komplettering områdesdag överlämnas till Högskolan i Borås.
 • att i de fall ingen områdesdag organiseras kontakta VFU-samordnare för att planera närvaro vid ordinarie placering.
 • att vid frånvaro från områdesdag kontakta VFU-lärare för att planera och genomföra en dags verksamhetsförlagd utbildning vid ordinarie placering.
 • att vid underkänd verksamhetsförlagd utbildning omregistrera sig på aktuell kurs och genomföra om-VFU.

Till toppen


Samarbetspartner har ansvar för

 • att utse VFU-samordnare med pedagogisk kompetens.
 • att introducera nya studenter.
 • att tillhandahålla platser för verksamhetsförlagd utbildning.
 • att genom att avsätta tid och resurser ge VFU-lärare möjlighet att uppfylla VFU-läraruppdraget.
 • att anordna en områdesdag per termin.

Till toppen


VFU-samordnare har ansvar för

 • att i nödvändig utsträckning kommunicera med Högskolan i Borås.
 • att enligt de placeringsdirektiv som meddelas av Högskolan i Borås placera studenter på områdets enheter.
 • att meddela platsöversikt till respektive enhet samt till Högskolan i Borås inom en genom avtal överenskommen tidsram.
 • att förmedla information mellan partnersområdet, områdets enheter och Högskolan i Borås.
 • att skyndsamt meddela Högskolan i Borås om studenten ogiltigt uteblir från placeringen under den verksamhetsförlagda utbildningen.

VFU-lärare har ansvar för

 • att ta del av studentens VFU-dokumentation samt information från VFU-samordnare och Högskolan i Borås.
 • att i samråd med studenten planera, genomföra, utvärdera och dokumentera den verksamhetsförlagda utbildningen.
 • att ge studenten återkoppling och stöd i den yrkesmässiga utvecklingen genom regelbundna och strukturerade handledningssamtal. Under VFU-perioderna ska student och VFU-lärare genomföra minst tre handledningssamtal: planeringssamtal, mittsamtal och slutsamtal (se sid. 13). Utöver dessa samtal ska kontinuerlig handledning ges. Samtalen ska utgå från den aktuella kursens bedömningsunderlag och studentens personliga VFU-mål i relation till kursens mål. VFU-lärare och student kommer gemensamt överens om hur mycket tid som behöver avsättas för dessa samtal.
 • att i de kurser besök från Högskolan ingår medverka i trepartssamtal med student och besökande lärare från Högskolan i Borås.
 • att genom kommentarer gjorda med utgångspunkt i för kursen aktuella kriterier och kursmål motivera studentens uppvisade måluppfyllelse i för kursen aktuellt Bedömningsunderlag för verksamhetsförlagd utbildning (VFU).
 • att skyndsamt meddela VFU-samordnare om studenten ogiltigt uteblir från placeringen under den verksamhetsförlagda utbildningen.
 • i ett tidigt skede meddela kursansvarig lärare på högskolan då studenten uppvisar tveksam måluppfyllelse.

Till toppen


Högskolan i Borås har ansvar för

 • lärarutbildningarna, examinationer, information och utvärdering.
 • att regelbundet anordna VFU-dagar och samordnarträffar.
 • att anordna handledningsutbildning.
 • att formulera Bedömningsunderlag för verksamhetsförlagd utbildning (VFU).
 • att VFU-besök planeras och genomförs.
 • att förmedla intern och extern information och kommunikation som berör den operativa samordningen av platsbokning och utbetalning av ersättning till samarbetspartner.
 • att boka platser för verksamhetsförlagd utbildning inom en genom avtal överenskommen tidsram.
 • att meddela studenter aktuell VFU-placering och VFU-lärare.
 • att publicera inbjudan till områdesdagar.

Till toppen


Rutinbeskrivningar

Rutin för VFU-dokumentation

VFU-dokumentationen tillhör studenten och bildar ett samlingsdokument för all dokumentation av verksamhetsförlagd utbildning under lärarutbildningarna vid Högskolan i Borås. Studenten skall skriva ut och samla all dokumentation som berör den verksamhetsförlagda utbildningen i VFU-dokumentationen. Inför varje kurs där verksamhetsförlagd utbildning ingår skall aktuella dokument skrivas ut och läggas till i VFU-dokumentationen.

VFU-dokumentationen skall bestå av

 • ett försättsblad som skrivs ut inför utbildningens första VFU-period.
 • bedömningsformulär för varje kurs där verksamhetsförlagd utbildning ingår.
 • närvaroblanketter för samtliga fältdagar och områdesdagar. 

VFU-dokumentationen i sin helhet skall användas som underlag för handledning, planering och utvärdering vid varje VFU-period.

Till toppen


Rutin för områdesdag

En dag varje hösttermin anordnar varje område (samarbetspartner) en områdesdag bl.a. i syfte att ge studenterna ökad insikt i sitt VFU-område och ses som ett komplement till den högskoleförlagda utbildningen. Studenterna är schemafria under områdesdagen och det är obligatorisk närvaro.

Partnerområde

 • Skapar ett program för en hel- eller halvdag.
 • Delger VFU-teamet inbjudan till områdesdagen.
 • Bereder möjlighet för studenten att närvara vid ordinarie placering i de fall inget annat innehåll planerats för områdesdagen.
 • Förser studenterna med Närvaroblankett områdesdag.

Student

 • Fullgör sin närvaroplikt genom att närvara vid områdesdagen.
 • Kontaktar samordnare för att planera närvaro vid ordinarie placering i de fall inget annat innehåll planerats för områdesdagen.
 • Tar vid frånvaro från områdesdagen kontakt med VFU-lärare för att planera och utföra en dags verksamhetsförlagd utbildning vid ordinarie placering.
 • Ansvarar för att korrekt ifylld Närvaroblankett områdesdag eller Närvaroblankett komplettering områdesdag överlämnas till Högskolan i Borås.

Högskolan i Borås

 • Publicerar inbjudan till områdesdagen på högskolans lärplattform PingPong.
 • Delger Partnerområde Närvaroblankett områdesdag.

Till toppen


Rutin för fältdagar

 • Vid fältdagar finns inga krav på handledningssamtal eller kommentarer från VFU-lärare gällande studentens uppvisade färdigheter och förmågor.

Kursansvarig

 • Ansvarar för planering och utvärdering av fältdagar.
 • Förmedlar information och instruktioner gällande fältdagar till studenter samt till VFU-team.

Student

 • Förmedlar information och instruktioner gällande fältdagar till berörd VFU-lärare.
 • Kontaktar berörd VFU-lärare för planering av fältdagar.
 • Planerar och genomför i samråd med VFU-lärare fältdagarna enligt instruktioner från kursansvarig.
 • Ansvarar för att korrekt ifylld Närvaroblankett fältdagar överlämnas till Högskolan i Borås.

Till toppen


Rutin för tilldelning av VFU-område

 • Blankett områdesval används som underlag när studenten tilldelas ett område för genomförande av verksamhetsförlagd utbildning.
 • Studenten tillhör samma område under hela utbildningen.

Till toppen


Rutin för överlämnande av dokument till Högskolan i Borås

 • Ifyllda blanketter och formulär scannas/fotograferas och laddas upp i inlämningsporten för VFU i kursens Pingpong-aktivitet.

Till toppen


Krav för fullgjord närvaroplikt

Verksamhetsförlagd utbildning

 • Närvaro vid placeringen under VFU-perioden är obligatorisk.
 • För godkänd närvaro skall studenten genomföra 35 timmar (per hel vecka) verksamhetsförlagd utbildning vid placeringen fördelat på samtliga arbetsdagar under VFU-perioden.
 • Fullgjord närvaroplikt styrks via ett korrekt ifyllt och för kursen aktuellt Bedömningsunderlag för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som skall överlämnas till Högskolan i Borås via PingPong.
 • Vikariat under VFU-perioden betraktas ej som närvaro vid den verksamhetsförlagda utbildningen.
 • Frånvaro kompletteras med motsvarande antal dagar resp. timmar i en så sammanhållen period som möjligt och i nära anslutning till den ordinarie VFU-perioden.

Områdesdag

 • Närvaro vid områdesdag är obligatorisk (frånvaro kompletteras med genomförande av en (1) dags verksamhetsförlagd utbildning vid ordinarie placering).
 • Fullgjord närvaroplikt styrks via en korrekt ifylld Närvaroblankett områdesdag eller Närvaroblankett komplettering områdesdag som skall överlämnas till Högskolan i Borås.

Fältdagar

 • Närvaro vid fältdagar är obligatorisk.
 • Fullgjord närvaroplikt styrks via en korrekt ifylld Närvaroblankett fältdagar som skall överlämnas till Högskolan i Borås.

Till toppen