Huvudmeny
Streckgubbar i olika färger

Nätverk

En del av kunskapsutvecklingen inom CAV sker i fyra skilda nätverk: Ledarnätverket AiS, Nätverket för arbetsliv i förändring (ALF), Kvalitetsnätverket (Q-nätverket) samt Nätverket för strategisk information och kommunikation (i-nätverket).

Liksom CAV-seminarierna använder sig nätverken av interaktiva arbetsformer, där forskning och arbetsliv möts på lika villkor men utifrån skilda kompetenser och kunskapsformer. Detta innebär att det finns en personlig relation mellan forskare och arbetslivets företrädare.  

Under nätverksmöten diskuteras frågeställningar utifrån både forskning och praktik. Varje nätverksträff innebär således en kvalificerad kompetensutveckling för individen men bidrar också till verksamhetsutveckling för medlemsorganisationen. På så vis kommer en kontinuerlig och successiv kunskapshöjning för alla parter till stånd.

Medlemskap i CAV ger varje medlemsorganisation rätt att delta med en till två medarbetare per nätverk. I dessa nätverk är deltagandet personligt under devisen ”öppenhet i slutet sällskap”.