Huvudmeny

Om oss

CAV är en medlemsfinansierad verksamhet vid Högskolan i Borås, bestående av medlemsorganisationer från såväl privat som offentlig sektor samt forskare från Högskolan i Borås.

Vår vision

CAV  kan ses som"ett vattenhål för reflektion" där vi drivs av övertygelsen att ledning, styrning och organisering byggd på medarbetares inflytande och delaktighet bidrar till såväl ett hållbart arbetsliv som ekonomiskt framgångsrika organisationer.

Hur vi arbetar

CAV skapades för tio år sedan av ett antal företagsledare och forskare för samverkan och gemensam kunskapsutveckling. Arbetsformerna är interaktiva i såväl seminarier, workshops som gemensamma forskningsprojekt. Detta innebär att forskare och arbetsliv möts på lika villkor men utifrån skilda kompetenser och kunskapsformer. Verksamheten drivs därför av en föreståndare från akademin och en ordförande från arbetslivet. Även nätverken som ingår i CAV drivs av en samordnare från akademin och en ordförande från arbetslivet.

I medlemskapet ingår: 

 I medlemsavgiften ingår sex seminarier årligen, öppna för samtliga medarbetare i medlemsorganisationerna. Därutöver ingår fyra nätverk där deltagandet är personligt utifrån devisen "öppenhet i slutet sällskap". Arbetet i nätverken bygger därför på att långsiktiga relationer skapas mellan deltagarna, såväl forskare som arbetslivets företrädare för att verkliga problem ska vara möjliga att dryfta och lösa.

Under nätverksmöten diskuteras frågeställningar utifrån både forskning och praktik. Varje nätverksträff innebär således en kvalificerad kompetensutveckling för individen men bidrar också till verksamhetsutveckling för medlemsorganisationen.

Målet är att tillsammans skapa kunskap som ger praktisk nytta för medlemsorganisationen och teoretisk generaliserbar kunskap för akademin. Tillsammans vill vi bidra till utveckling av långsiktigt ekonomiskt framgångsrika organisationer genom socialt hållbara arbetsplatser.

Ett medlemskap i CAV bidrar till kunskapshöjning för alla parter. 


Är du nyfiken på CAV och funderar på att bli medlem? Här kan din organisation bli medlem i CAV eller skicka dina frågor till oss.

Ärende*