VFU Sjuksköterskeprogrammet - Högskolan i Borås
Huvudmeny

VFU Sjuksköterskeprogrammet


Läs först frågor & svar

Som student på SSK-programmet är det under termin 2, 4 och 5 som du kommer att vara ute i verksamhetsförlagd utbildning (VFU), samt vid slutexaminationen under termin 6. Studietiden under VFU:n är 35 timmar/vecka och följer handledares schema, vilket innebär kvällar och helger och ibland natt.

Våra platser finns i första hand inom det som tidigare hette Södra Älvsborg. För den slutna vården ingår Borås och Skene lasarett (extern länk) och Alingsås lasarett (extern länk) 

Termin 2

Ni skall göra VFU under 5 veckor för att bli godkända i den grundläggande omvårdnaden av patienten. I detta ingår t.ex. att hjälpa patienten att duscha, tvätta sig och att äta. Det är något sjuksköterskan måste kunna, för att veta vad som skall/kan delegeras. Övningar på skolan – på kliniskt träningscentrum, KTC, görs innan ni kommer ut i verksamheten. Den här nära vården är mycket viktig för vårdrelationen.

Ni kommer att handledas av en undersköterska, som vanligtvis utför den grundläggande vården. Förutom att bli handledd av undersköterskan, kommer ni att få kontakt med en sjuksköterska som har ansvaret för omvårdnaden. Syftet är ni ska få insikt i sjuksköterskans yrkesfunktion och att ni tillsammans ska kunna reflektera kring patientens omvårdnad och sjuksköterskans roll i vården.

Även om ni har lång erfarenhet av vårdarbete, ges ingen tillgodoräkning av dessa veckor. Se det i stället som ytterligare en erfarenhet med tanke på den kommande yrkesrollen. Fundera på kopplingen mellan teori och praktik!

Våra VFU platser är förlagda såväl inom kommunen som på sjukhus. Ibland finns några platser på Alingsås lasarett, som annars tar emot studenter i termin 4. På sjukhuset i Borås har vi även utbildningsvårdavdelningar (UVA) som tar emot studenter i termin 2. Vårt närområdet inom den kommunala vården omfattar Borås stad med omkringliggande kommuner. 

I god tid innan vill vi veta vilken vårderfarenhet ni har, var ni arbetat och under hur lång tid er erfarenhet sträcker sig. Dessutom är det viktigt att vi vet var ni bor, då folkbokföringsadressen inte alltid är där ni bor under utbildningen.

Termin 3

Under denna termin sker träning av kliniska moment på KTC. Ni studenter får öva och bli godkända på kliniska moment som exempelvis att sätta kateter, PVK mm.  Allt för att förbereda er inför VFU i termin 4.

Termin 4

Under termin 4 gör ni 9 veckor VFU på somatisk vårdavdelning. Avdelningarna finns både på Borås och Alingsås lasarett. Inom de somatiska avdelningarna har vi några UVA-avdelningar. På dessa avdelningar går ni flera studenter, vilket gör att ni kan samverka med varandra.

Under termin 4 gör ni dessutom 4 veckor VFU inom psykiatrisk omvårdnad. Inom psykiatrin har vi två utbildningsvårdavdelningar på Borås lasarett, där VFU integreras med teori och tidsmässigt sträcker sig över 7 veckor. Övriga psykiatriska vårdavdelningar finns på Borås lasarett.  Sedan finns det några öppenvårdsmottagningar i Boråsområdet och i de närmaste kommunerna.

För att få gå ut på VFU inom psykiatrin, måste ni skaffa er ett utdrag ur brottsregistret, som inte får öppnas. I stället får ni lägga detta i ett nytt kuvert, med adress till:

Studierektor Eva-Britt Wüstenhagen
Södra Älvsborgs Sjukhus - HR-staben - Campus SÄS
501 82 Borås

Termin 5

Under termin 5 ingår 3 veckor VFU på vårdcentral i kursen hälsobefrämjande och förebyggande vård. Här ges ni möjlighet att ta del av primärvårdens olika verksamheter och vilka yrken som samverkar. 

Terminen innefattar även 3 veckor VFU imom hemsjukvård i kursen komplex vård. Här har studenten möjlighet att upptäcka vad personalen i hemsjukvården arbetar med och hur de samverkar med andra vårdgivare. När patienter skrivs ut från sjukhusets vårdavdelning till sitt hem får hemsjukvården ofta fortsätta med vårdande insatser. Den mesta rehabiliteringen sker i hemmet vilket ställer krav på samverkan mellan ex. vårdcentral, hemsjukvård, hemtjänst, fysio- och arbetsterapi. 

I termin 5 det ingår dessutom en simuleringskurs (vårdande bedömning och omhändertagande vid plötslig sjukdom och ohälsa) som är förlagd på högskolans Kliniska träningscenter (KTC). Där tränas olika scenarier för att förbereda studenten för oförusedda händelser i vården.

Termin 6

I sista terminen i utbildningen, termin 6 ingår klinisk slutexamination. vilket innebär 10 arbetspass, varav de sista 5 dagarna är bedömningsdagar. För närvarande använder vi ortopeden i Borås, Skene lasarett och avdelning 8 i Alingsås för denna VFU.

Särskilda skäl

Om ni av någon anledning behöver vara närmre ert hem under VFU finns möjlighet att ansöka om särskilda skäl. Skälet skall vara att något har hänt, efter att ni blev antagna till utbildningen som påverkar er livssituation t ex sjukt barn. Blanketten finns under "VFU-dokument". Ansök i god tid om detta. Vi kan aldrig lova en viss VFU-plats, men vi gör vad vi kan för att hjälpa er.