Huvudmeny

KUVO - Kommunal utbildningsenhet inom vård och äldreomsorg i Alingsås kommun.

I den kommunala hemsjukvården finns det ca 1000 inskrivna personer och ca 70  sjuksköterskor. Hemsjukvårdens uppdrag är vård i alla åldrar och majoriteten av dem som vårdas är äldre. Utbildningsenhetens bashandledare är utbildade i studenthandledning. Bashandledarna kan ha ansvar för antingen korttidsboende, särskilt boende (inneområde) eller ordinärt boende (uteområde) och vissa har båda ”ute och inne”. Inom utbildningsenheten finns även huvudhandledare och klinisk adjunkt och lektor.

Sjuksköterskestudenter gör sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) på KUVO i termin 5 tillsammans med en sjuksköterska/distriktssköterska och fördelas över de olika områdena Centrum, Haga, Tuve, Hemsjö eller Sollebrunn.

Specifikt för KUVO

  • Gemensam introduktion med studenterna vid VFU:ns början
  • Aktivt arbete med frågeställningar som finns beskrivna i den studiehandledning som handledarna arbetat fram utifrån kursplanen
  • Varje student får en personlig bashandledare som tillsammans med studenten planerar hur praktiken ska genomföras så att studenten når sitt mål
  • Reflektion över hemmets etik, estetik samt betydelse i vårdandet
  • Träning i att arbeta med riskförebyggande åtgärder gällande hygien, fallrisk, risk för trycksår samt risk för undernäring
  • Schemalagd reflektion i grupp tillsammans med adjunkten
  • Utvärdering med bashandledarna
  • Handledning och stöd till bashandledarna