Huvudmeny

KUVO - Kommunal utbildningsenhet i Alingsås

Utbildningsenheten i Alingsås kommun som kallas för KUVO har sitt centrum på Kvarnbackens rehabiliteringscentrum i Alingsås. Här finns huvudhandledaren placerad och studenterna samlas där bland annat för introduktion.

I den kommunala hemsjukvården finns det ca 800 vårdtagare och drygt hälften av dessa bor på särskilt boende. Det finns ca 70 sjuksköterskor som är placerade på olika boenden inom kommunen. Utbildningsenheten har ca 13 utbildade bashandledare kopplade till utbildningsenheten. Bashandledarna kan ha ansvar för antingen korttidsboende, särskilt boende (inneområde) eller ordinärt boende (uteområde) och vissa har båda ”ute och inne”.

Sjuksköterskestudenter gör sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) på KUVO i termin 5 tillsammans med en sjuksköterska/distriktssköterska och fördelas över de olika områdena Centrum, Haga, Tuve, Hemsjö eller Sollebrunn.

Specifikt för KUVO

  • Gemensam introduktion med studenterna vid VFU:ns början
  • Aktivt arbete med frågeställningar som finns beskrivna i den studiehandledning som handledarna arbetat fram utifrån kursplanen
  • Varje student får en personlig bashandledare som tillsammans med studenten planerar hur praktiken ska genomföras så att studenten når sitt mål
  • Reflektion över hemmets etik, estetik samt betydelse i vårdandet
  • Träning i att arbeta med riskförebyggande åtgärder gällande hygien, fallrisk, risk för trycksår samt risk för undernäring
  • Schemalagd reflektion i grupp tillsammans med adjunkten
  • Utvärdering med bashandledarna
  • Handledning och stöd till bashandledarna