Huvudmeny

Medicinsk UVA

Medicinsk utbildningsvårdsavdelning (Med UVA) består av en Medicinsk avdelning (avd. 4) med 20 vårdplatser. På Med UVA är studenterna inte knutna till en personlig handledare utan de följer ett vårdlag. I varje vårdlag arbetar en sjuksköterska och en undersköterska i par. Vårdlaget har ansvar för en patientgrupp. 

Studenten gör sin verksamhetsförlagda utbildning på Med UVA under andra och fjärde terminen. 

Under termin 2 ligger fokus på grundläggande omvårdnad där sjuksköterskan och undersköterskan är handledare. Sjuksköterskan har huvudansvaret. Progressionen visar sig i att studenterna efter hand får ta ett allt större ansvar för den grundläggande omvårdnaden för en eller flera patienter. 

För termin 4 studenter sker en successiv progression i utveckling av kunskaper och förmågor som leder till att de i slutet av praktikperioden kan ta ansvar för hela omvårdnadsprocessen avseende en eller flera patienter. I viss mån arbetar studenter i termin 2 och termin 4 i par i omvårdnadsarbetet av patienter.

Specifikt för Med UVA:

  • Studenten arbetar dagligen med ett speciellt utarbetat reflektionsblad. Skriftlig reflektion av dagen görs av studenten och sen ska handledaren skriftligt reflektera tillbaka till studenten.
  • Seminarier med vårdvetenskapliga teman där studenten skriver ner en händelse som sedan reflekteras över i grupp (leds av adjunkt)
  • Case med studenterna (leds av adjunkt)
  • Kontinuerligt utbildningar för både studenter och personal (adjunkt och övrig personal).
  • Reflekterande grupphandledning med personalen (leds av adjunkt)
  • Artikelgranskning eller kompetensutveckling för all personal 4-5 gånger per termin (leds av Klinisk lektor/adjunkt).