Huvudmeny

Psykiatrisk UVA


Psykiatrisk utbildningsvårdavdelning består av två vårdavdelningar, båda inriktade till att vårda patienter med förstämningssyndrom. Avdelning 1 har 14 vårdplatser var av två platser för ätstörningsdrabbade patienter. På avd. 1 arbetar personalen i team. På avd. 3 finns 16 vårdplatser vara av två platser för äldre patienter med psykisk ohälsa. På avdelning 3 finns en UVA enhet och där arbetar tre skötare, två sjuksköterskor. Huvudhandledare är knuten till båda avdelningarna .

Verksamhetsförlagda utbildning (VFU) inom psykiatrin blir aktuellt för studenterna under termin 4. På Psyk UVA sker en utökad integrering mellan teori och vårdpraxis genom att kursinnehållet i psykiatrisk vård inhämtas i sin helhet på UVA. Konkret innebär detta att både teori och praktik görs på Psyk UVA. Undervisningen sker i tre steg; teoretisk genomgång, praktiskt genomförande, teoretisk uppföljning.

Specifikt för Psyk UVA

  • En pedagogisk grundsyn som lyfter fram studenten som aktivt kunskapssökande och som betonar att lärandet sker i relationen i det vårdande sammanhanget där studenter, vårdare och patienter är involverade
  • Studenter deltar i föreläsningar och uppföljande seminarium med reflektion som tar sin utgångspunkt i patientens berättelse
  • Adjunkter har reflektion med handledarna 1 gång i veckan