Huvudmeny

UVA-konceptet

En UVA har en miljö där vårdande och lärande kan förenas genom reflekterande handledning. UVA karaktäriseras av att patientperspektivet är tongivande och vården av patienten och studentens lärande tar sin utgångspunkt i patientens berättelse. Vårdvetenskapliga och medicinska kunskaper ligger till grund för vårdandet och man lägger stor vikt vid att studenterna både tillägnar sig och tillämpar dessa kunskaper i det patientnära arbetet.

På en UVA får studenterna träna på att samarbeta med olika personalkategorier för att åstadkomma optimal vård för patienten ur ett helhetsperspektiv. Här får man som student också använda sig av olika metoder för att nå ett lärande eftersom det på UVA finns goda förutsättningar för utveckling av olika lärandestrategier. Studenterna på UVA erbjuds kontinuerligt tid för reflektion eftersom man här betonar att reflexionen har stor betydelse för inlärning. På UVA läggs också stor vikt vid att studenten ska kunna se sina egna framsteg i sin utveckling. UVA präglas av en studiemiljö som stimulerar till utveckling och forskning.

Studenterna på en UVA har tillgång till handledare med hög handledarkompetens och på varje UVA finns huvudhandledare, bashandledare, klinisk lärare samt klinisk lektor.

Miljön på UVA kännetecknas av:

  • En uttalad vårdvetenskaplig grund för vårdarbetet där patientperspektivet är tongivande
  • Fokus på att patienten ska vara delaktig i sin vård
  • En reflekterande hållning hos vårdarna
  • Ett livsvärldsperspektiv som referensram för lärande och handledning
  • Tydliga strategier för vårdande och lärande som parallella företeelser
  • Förutsättningar för utveckling av olika lärandestrategier
  • Kvalificerad handledning
  • Tydlig progression i lärandet
  • Gynnsamma förutsättningar för utveckling och forskning som gynnar en aktiv utveckling av patientens vård
  • Fokus på hur olika vårdkompetenser tillsammans kan åstadkomma optimal vård för patienten ur ett helhetsperspektiv.

För mer information om UVA-konceptets olika delar:
Kännetecken för UVA.pdf

Uppdaterat dokument om UVA-konceptet från 1 oktober, 2017

Här nedan hittar du några filmer som beskriver vad en UVA är och vad som händer där: