Huvudmeny

Måluppföljning

För högskolans betydande miljöaspekter finns fastställda mål med syftet att minska miljöpåverkan och på så sätt förbättra högskolans miljöprestanda.

För att följa upp om arbetet får avsedd effekt övervakas trenderna med ett antal indikatorer som tillsammans skapar en helhetsbild av högskolans miljöprestanda. Med hjälp av indikatorerna kan högskolan ta fram information som gör att organisationens historiska, nuvarande och prognostiserade miljöprestanda kan bedömas.

Syftet med övervakning och mätning är att säkerställa att högskolans miljöarbete följs upp och att korrigerande åtgärder sätts in vid behov. Utvärdering av miljöprestanda är en intern process och ska förse ledningen med tillförlitlig och verifierbar information.