Huvudmeny
Bild på solnedgång i Kambodja

Ansökan MFS

Det finns fortfarande möjlighet att söka MFS-stipendier för våren 2018. Fem stipendier utlyses med sista ansökningsdag onsdag 13 december, klockan 23:59. Cirka fyra veckor efter sista ansökningsdag får du besked om du blivit beviljad.

Ansökan

Fyll i ansökningsblanketten. Studenter som ska skriva uppsatsen tillsammans lämnar ändå in varsin ansökan och bedöms individuellt. Förutom ansökningsblanketten ska följande bifogas ansökan:

Projektbeskrivning                       

Projektbeskrivningen ska vara på max 5 sidor samt på engelska. Uppsatsen/exjobbet skrivs på engelska (eller vistelselandets språk om det godkänns av din handledare) eftersom du ska kunna dela med dig av dina resultat till vistelselandet. Projektbeskrivningen ska innehålla: 

 • Val av land
 • Bakgrund, beskrivning av ämnet och syftet med studien. Bakgrunden ska visa en koppling till ditt utbildningsprogram samt till aktuell utvecklingsfråga. Du ska motivera hur val av ämne relaterar till vistelselandets problematik och hur din studie kan bidra till utveckling i landet.
 • Metod. Den här delen ska beskriva din metod (observation, enkät, laboration, intervju etc), hur du samlar material, urval, koppling till teori, etiska problem, behov av tolk osv.
 • Tidplan, vecka för vecka
 • Riskanalys med alternativt upplägg både gällande tid och metod. En riskanalys innebär att du ska fundera över vilka delar i studien som kan vara svåra att genomföra och redovisa hur eventuella förändringar ska hanteras.
 • Beskrivning av hur du har tänkt ordna boende.

Preliminär budget

 • Ska omfatta kostnader för resa till och från vistelselandet
 • Levnadskostnader (utgå ifrån 50% av fastställt utlandstraktamente, www.skatteverket.se)
 • Eventuella nödvändiga resor inom landet/regionen
 • Vaccinationer och visumkostnader
 • Eventuella kostnader för utrustning
 • Kostnader för förberedelsekursen
 • Tryckning av färdig uppsats (max 10 ex)

Referensbrev

Brevet ska vara på max en sida och från en lärare eller annan person som känner dig väl (exempelvis din handledare, arbetsledare etc). Referensen ska uttala sig om dig som person och varför du är en lämplig kandidat till MFS-stipendiet. Referensbrevet kan skrivas på engelska eller svenska.

Kopia på pass eller personbevis

Du ska vara svensk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd i Sverige. Har du permanent uppehållstillstånd eller dubbelt medborgarskap får studien inte genomföras i det andra hemlandet. Studenter från Norden ska vara fast boende och folkbokförda i Sverige sedan minst ett år. Bifoga kopia på pass eller, om sådan inte finns tillgänglig, ett personbevis där medborgarskap framgår.

Ladokutdrag

Du ska ha tagit minst 150 högskolepoäng vid utresa (eller 120 hp om uppsatsen ligger under termin 5). Bifoga ett ladokutdrag som visar hur många poäng du har tagit vid ansökningstillfället. Detta kan skrivas ut från mitt konto (skapa intyg) eller hämtas på Studentcentrum.

Handledare och kontaktperson i fält

Den akademiska handledaren vid högskolan har samma ansvar som för övriga uppsatser/examensarbeten. Handledaren ska även vara insatt i vald metod samt fältmetodik generellt och kan hjälpa till att identifiera kontaktperson i fält. Kontaktpersonen i fält behöver inte ha någon akademisk koppling utan ska fungera som stöd och rådgivare och hjälpa till med praktiska frågor. Det är rekommenderat att kontaktpersonen får ersättning av studenten för mindre utgifter som lokala redor, materialkostnader osv. Det är bra om överenskommelse om kostnader sker så att dessa kan tas med i budgeten. I övrigt kan kontaktpersonen hjälpa till med att exempelvis:

 • Informera om säkerhetssituationen i landet
 • Hjälpa till med tillstånd från myndigheter om det behövs för t.ex. intervjuer
 • Ta kontakt med institutioner eller organisationer
 • Hjälpa till med praktiska arrangemang kring exempelvis boende och lokala resor
 • Vara ett stöd i uppsatsarbetet

Observera att kontaktpersonen måste vara bosatt i landet. Det kan alltså inte vara en lärare vid Högskolan i Borås som vissa delar av året befinner sig i landet. Kontaktperson i vistelselandet ska anges i ansökningsblanketten. När stipendiet är beviljat ska kontaktpersonen skriva under ett intyg ”acceptance agreement”.

Inlämnande av ansökan

Ansökan inlämnas elektroniskt som ett samlat pdf-dokument via e-post till: exchange@hb.se. När ansökan är inskickad kommer du att få ett bekräftelsemail och besked om när beslut kommer att fattas.

Urvalskriterier

Bedömningen av ansökan sker av högskolans internationella koordinatorer samt lärare med relevanta kunskaper om det aktuella landet och ämnet. Bedömningen går ut på att se om din ansökan uppfyller kraven, både vad avser den akademiska kvaliteten i frågeställningen och möjligheterna att genomföra studien, metodmässigt såväl som rent praktiskt. Särskild vikt läggs vid genomförbarheten (vid exempelvis materialinsamling, intervjuupplägg mm.) och de förutsättningar som föreligger för att du ska kunna genomföra din uppsats med utgångspunkt i ett fältarbete. Även den sökandes personlighet, lämplighet och mogenhet att klara av ett fältarbete i en främmande miljö bedöms. Intervjuer kan komma att genomföras.

Vid en urvalssituation eftersträvar högskolan variation vad gäller länder och ämnesområden.