Behörighet och urval - Högskolan i Borås
Huvudmeny

Behörighet och urval

Behörighetskrav och urvalskriterier för sökande till utbytesstudier

Behörighetskrav

Student är behörig att ansöka om utlandsstudier om nedanstående krav uppfylls:

 • Att sökanden studerar aktivt på ett kandidatprogram eller magister-/masterprogram vid Högskolan i Borås
 • Att utbildningsplanen för programmet medger utlandsstudier alternativt att studierektor fattar individuellt beslut om utbytesstudier
 • Att sökande på kandidatnivå har avklarat minst 60 hp inom utbildningsprogrammet innan de åker på utbyte i enlighet med utbildningsplanen
 • Att sökanden ligger i fas med sina studier i enlighet med utbildningsplanen alternativt har en individuell studieplan som tillåter utbytesstudier
 • Att sökande uppfyller och kan styrka mottagande lärosätes krav på tidigare studier samt språkkunskaper
 • Att utbytesstudierna genomförs på heltid under minst en termin i enlighet med utbytesavtalet
 • Att kurserna vid mottagande lärosäte huvudsakligen tillgodoräknas inom utbildningsprogrammet vid Högskolan i Borås

Observera att särskilda behörighetskrav kan förekomma inom vissa utbildningsprogram samt inom vissa stipendieprogram (exempelvis Erasmus+, Linnaeus Palme eller Nordplus).

Urvalskriterier

Utbytesplatser fördelas utifrån studieresultat inom aktuellt utbildningsprogram vid Högskolan i Borås. Studieresultat mäts med uppnådda poäng samt betyg på kurser vid angivet ansökningsdatum. Ansökan kan inte kompletteras med ladokutdrag med senare datum än det som gäller för aktuell termin. Rangordning sker genom en sammanvägd uträkning enligt följande:

 • Antal avklarade kurser utav antal möjliga kurser inom aktuellt utbildningsprogram. (max 1 poäng)
 • Antal VG (A-B, 4-5) utav antal möjliga VG (A-B, 4-5) inom aktuellt utbildningsprogram. (max 1 poäng)
 • Meritvärde ges till sökanden som engagerat sig inom studentkåren eller annan studentförening alternativt om studenten engagerat sig som mentor för en internationell student under minst en termin. Intyg krävs. (max 0,2 poäng)
 • Vid samma totalpoäng sker lottning av utbytesplatser.

Observera att särskilda urvalskriterier kan förekomma inom vissa utbildningsprogram samt inom vissa stipendieprogram (exempelvis Linnaeus Palme eller Nordplus).

Beslut om utbytesplats meddelas studenten per e-post. Beslutet kan inte överklagas. Om studenten tackar ja till utbytesplatsen nomineras studenten till mottagande lärosäte. Observera att Högskolan i Borås inte lämnar någon garanti för antagning då mottagande lärosäte förbehåller sig rätten att avgöra vilka som antas till utbytesstudier.