Huvudmeny

Studiemiljö och lärstilar

Studiemiljön

Din studiesituation påverkas mycket av hur väl du känner dig själv. Lär dig att bygga vidare på det som fungerar bra och kompensera för de eventuella brister som finns. Vet du på vilket sätt du studerar bäst så kan du i större utsträckning påverka hur det går för dig i studierna. Tänk tillbaka på respons som du fått av tidigare lärare. Försök också komma ihåg ett tillfälle när din studieteknik fungerade bra eller dåligt. Vilka faktorer påverkade dig då?

Här är några exempel på faktorer som påverkar dina studier:

Miljö: ljud, temperatur, ljus och inredning.
Sociologiska: grupparbete eller att arbeta ensam.
Fysiologiska: träning, sömn, mat och dryck.
Psykologiska: är du analytiskt, reflekterande eller impulsiv?
Känslomässiga: din motivation för ämnet, din förmåga att arbeta mot mål, kortsiktiga eller långsiktiga.

Lärstilar

Det finns olika teorier om hur vi lär oss. De flesta är ense om att vi alla har unika inlärningsstilar men försöker ändå övergripande kategorisera olika strategier som vi använder när vi lär oss. Här kan du läsa om ett par olika teorier.

Den första vi beskriver här är Howard Gardners 8 intelligenser”Det handlar inte om hur smart du är utan om hur du är smart!”

Howard Gardner talade om de sju intelligenserna. På senare tid nämner han 8 st. Han tänker sig att vi alla har olika sätt att lära oss. Gardner talar om att det finns åtta intelligenser. Även om vi alla har dessa olika intelligenser i vår repertoar av inlärningsstrategier så menar han att vi förmodligen tillhör övervägande en intelligens.
Vet du vilken typ av intelligens du använder så kan bättre anpassa hur du tar dig an studierna. Om du är visuellt lagd så kanske du ska tänka på att försöka använda dig av bilder när du antecknar etc.

De sju/åtta intelligenserna anser Gardner vara:

  • Matematisk/Logisk- Resonerande, experimentell, problemlösande
  • Verbal/Lingvistisk- tänker i ord, abstrakt resonerande, goda talare och berättare
  • Visuell/Spatial-Tänker i bilder, bra på att tolka bilder
  • Motorisk/kinestetisk-har god kroppsuppfattning, hanterar föremål skickligt. Gillar praktiska aktiviteter.
  • Musikalisk/rytmisk-Ljudkänslig, ofta god lyssnare
  • Interpersonell-har lätt att relatera till och förstå andra, läser av andras känslolägen, är ofta organisatorisk, kommunikativ och empatisk
  • Intrapersonell-har hög medvetenhet om känslolivet och kring hur du fungerar. Intuitiv.
  • Naturintelligens- bra på att upptäcka oväntade likheter, förutsäga saker. Läsa spelets gång. De behöver saker att experimentera med, skapa ordning i kaoset.

Alla människor lär sig på olika sätt. Det är bra att förstå sin egen inlärningsstil men det är också bra att man kan lära sig att upptäcka vilken still lärare och studiekamrater har. Nedan ser du ett annat exempel på att hur man kan beskriva och förklara olika sätt att lära sig på.

Visuell lärstil -Synen
Visuell styrka
Pratar ofta fort och mycket. Orden anknyter till vad personen har sett. Vill se och läsa allt som ska läras. Behöver se bilder, titta på föremål eller läsa en text för att förstå och minnas.
Tycker att saker SER bra ut.
Tips: Behöver anteckna och rita på lektionerna, Mindmapping bra hjälpmedel, liksom minnestekniker. Ev videobanda föreläsning

Auditiv lärstil -Hörsel 
Auditiv styrka
Är en bra lyssnare. Talar om vad han hörde. Vill höra vad läraren säger och är noga med förstå det som sägs. Nya termer och ord kan ställa till problem och det måste redas ut direkt.
Uttrycker att saker LÅTER bra.
Tips: Fråga mycket, spela in föreläsningar, ev finns kurslitteratur inläst, Lyssna på musik, typ klassisk musik. 40-60 slag/minut. Bra att arbeta i grupp, upprepa muntligt och diskutera.

Kinestetisk lärstil -Rörelse
Kinestetisk styrka 
Vill involvera kroppen, och känslorna i inlärningen. Pratar gärna långsamt och eftertänksamt. Kan fastna i känslor om det som säg inte stämmer med egna känslor och stänger då av inlärningen. Vill ta i saker och lär sig bäst genom praktiska övningar.
Säger att saker KÄNNS bra.
Tips: Pröva och experimentera. Gå runt och läsa, eller läsa korta avsnitt och gå runt och repetera. Utbildning med praktikfall, låt någon visa praktiskt hur du ska göra. Ta korta pauser oftare och rör på dig under dagen.

Taktil lärstil -Känsel
Taktil  styrka
Lagrar lättast information bäst genom muskelminnet och genom det små finmotoriska  rörelserna. Du håller koncentrationen uppe bäst genom att jobba med händerna, och att pilla med något medan du lyssnar. Du kommer lättas ihåg när du får känna och ta på det du ska lära in, tex. att skriva på datorn, meka, bygga, klippa och klistra.
Tips: Använd händerna till att anteckna eller rita samtidigt som du lyssnar. 

Verbal lärstil -Talet
Verbal styrka
Du lär dig effektivast när du får prata och diskutera det du ska lära dig, när du sätter ord på kunskaperna.
Tips: Diskutera gärna med andra. Återberätta Prata högt för dig själv. Spela in dig själv. låtsas prata med någon i telefon.