Huvudmeny

Hållbart Samhällsbyggande - miljö, ekonomi och sociala aspekter

7,5 högskolepoäng, deltid 55%

Innehåll

 • Hållbar utveckling, Mål 1.1, 1.4, 2.1
 • Begreppet hållbart samhällsbyggande, Mål 1.2, 1.4, 2.2, 3.1
 • Vetenskapliga metoder för natur-/teknikvetenskap och samhällsvetenskap, Mål 1.3, 2.6
 • Tvärsektoriellt och flervetenskapligt perspektiv, Mål 1.4
 • Livscykelanalys, LCA, Livscykelkostnadsanalys, LCC, och miljökonsekvensbeskrivning, MKB, Mål 1.5
 • Myndighetsaktörer och hållbarhet i byggsektorn, Mål 1.6
 • PBL och Miljöbalken, Mål 1.7
 • Samla information, skriva och presentera en teknisk-akademisk rapport, Mål 2.5, 2.6
 • Byggsektorns arbete med hållbarhetsfrågor, Mål 2.4, 3.2
 • Hållbarhet och dess påverkan på professionsrollens utveckling inom samhällsbyggande, Mål 3.3

Förkunskapskrav

Teknologie kandidatexamen eller högskoleingenjörsexamen 180 högskolepoäng med inriktning mot bygg- eller energiteknik.

Språk

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Undervisningsform

Undervisningen består av föreläsningar, seminarium, studiebesök, rapportskrivning, muntlig presentation och opponering.

Anmälningsinformation

Kursen är inställd.

Kursplan

Kursplan och litteraturlista (pdf)

Ladokkod: 42B01C (4)
Gäller från: HT 2014
Fastställd av: Utbildningsutskottet, 2014-04-29
Ersätter kursplan fastställd:  2014-04-29

Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde (successiv fördjupning): Byggteknik (A1N)
Utbildningsområde: 
Ämnesgrupp: BY1

Krav på särskilda förkunskaper

Teknologie kandidatexamen eller högskoleingenjörsexamen 180 högskolepoäng med inriktning mot bygg- eller energiteknik.

Mål

Efter genomgången kursen ska studenterna kunna

1 Kunskap och förståelse
1.1 definiera begreppet hållbar utveckling.
1.2 beskriva och förstå begreppet hållbart samhällsbyggande med hänsyn till miljö, ekonomi och sociala faktorer
1.3 redogöra för vetenskapliga metoder inom natur- och samhällsvetenskap
1.4 redogöra och förstå tvärsektoriellt och flervetenskapligt perspektiv inom hållbart samhällsbyggande
1.5 ha översiktlig kännedom om olika verktyg t.ex. livscykelanalys, LCA, livscykelkostnadsanalys LCC och miljökonsekvensbeskrivning, MKB
1.6 ange myndighetsaktörers roll och styrmedel för hållbarhetsfrågor i byggsektorn
1.7 ha god kännedom om Plan och bygglagen och Miljöbalken

2 Färdighet och förmåga
2.1 identifiera och analysera olika perspektiv dvs. miljö, ekonomi och sociala faktorer inom hållbart utveckling samt
2.2 förstå påverkan och konflikter mellan faktorerna relaterat till samhällsbyggande
2.3 söka, redogöra för och analysera nya rön och forskningresultat i hållbart samhällsbyggande
2.4 beskriva hållbarhetsarbetet inom byggsektorn
2.5 självständigt planera, dokumentera och genomföra ett arbete rörande stadsutveckling ur ett hållbarhetsperspektiv
2.6 sammanställa och kommunicera information, muntligt och genom teknisk-akademisk rapport

3 Värderingsförmåga och förhållningssätt
3.1 reflektera och problematisera kring konkurrerande perspektiv och målkonflikter mellan olika intressen inom samhällsbyggnadsprocessen
3.2 reflektera kring hållbarhet, etiskt förhållningssätt och professionsrollen
3.3 vara medveten om vikten av val av byggmaterial och byggsystem och dess inverkan på hållbar utveckling

Innehåll

 • Hållbar utveckling, Mål 1.1, 1.4, 2.1
 • Begreppet hållbart samhällsbyggande, Mål 1.2, 1.4, 2.2, 3.1
 • Vetenskapliga metoder för natur-/teknikvetenskap och samhällsvetenskap, Mål 1.3, 2.6
 • Tvärsektoriellt och flervetenskapligt perspektiv, Mål 1.4
 • Livscykelanalys, LCA, Livscykelkostnadsanalys, LCC, och miljökonsekvensbeskrivning, MKB, Mål 1.5
 • Myndighetsaktörer och hållbarhet i byggsektorn, Mål 1.6
 • PBL och Miljöbalken, Mål 1.7
 • Samla information, skriva och presentera en teknisk-akademisk rapport, Mål 2.5, 2.6
 • Byggsektorns arbete med hållbarhetsfrågor, Mål 2.4, 3.2
 • Hållbarhet och dess påverkan på professionsrollens utveckling inom samhällsbyggande, Mål 3.3

Undervisningsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarium, studiebesök, rapportskrivning, muntlig presentation och opponering.

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Examinationsformer och betygsskala

Kursen examineras genom följande examinationsmoment:
 • Tentamen (Mål 1.1-1.7, 3.1-3.3) 4p Betygskala: TH1
 • Inlämningsuppgifter - (Mål 2.1-2.6, 3.1-3.3) 3,5p Betygskala: UG2

Kurslitteratur och övriga läromedel

<ul> <li>Dahlin, Hållbar utveckling</li> <li>Samhällsbyggnadsprocessen, kurskompendium KTH, 2013</li> <li>Bokalders, Byggekologi - Kunskaper för ett hållbart byggande</li> <li>Söderbaum, Understanding Sustainability Economics</li> <li>Artiklar</li> </ul>

Studentinflytande och utvärdering

Prefekt och kursansvarig lärare ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet inhämtas. Resultaten av utvärderingarna återförs till studenterna och ska ligga till grund för kursens framtida utformning.

Övrigt

Kontakt

Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning, kontakta Antagningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen